Statuten en huishoudelijk regelement HBV Lekkerkerk

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT                                          HUURDERSBELANGENVERENIGING LEKKERKERK

17 april 2023

Doel en middelen

Artikel 1

Het doel en de middelen om dit doel te bereiken zijn omschreven in artikel 2 van de statuten.

Van de leden

Artikel 2

Per wooneenheid kan slechts één persoon als stemgerechtigd lid worden geregistreerd; in het algemeen de hoofdbewoner-(ster).

Artikel 3

De verplichting tot het betalen van de contributie gaat in op de eerste van een maand indien het lid vóór de 15e van die maand wordt ingeschreven, echter op de eerste van de volgende maand als de inschrijving na de 15e van een kalendermaand geschiedt.

Van het bestuur

Artikel 4

Elke twee jaar vindt een verkiezing van bestuursleden plaats. De leden van het bestuur treden af volgens onderstaand rooster, doch zijn terstond herkiesbaar;

  1. De ene verkiezing de voorzit(s)ter, 2e secretar(esse)is, 1e penningmeester(esse) alsmede de helft van de gewone bestuursleden.
  2. de andere verkiezing de 2e voorzit(s)ter, 1e secretar(esse)is, 2e penningmeester(esse) alsmede de overige gewone bestuursleden.

Artikel 5

Aftredende en andere verenigingsfunctionarissen zijn gehouden bij defungeren de zich onder hun bevindende boeken, bescheiden, materiële waarden en gelden op eerste aanmaning aan hun opvolger, dan wel aan het bestuur tegen ontvangstbewijs over te dragen.

Artikel 6

De penningmeester(esse) zorgt voor tijdige inning van de contributie beheert de gelden. Hij (zij) stelt aan het einde van het verenigingsjaar een verslag samen omtrent de toestand van de geldmiddelen en maakt, in overleg met de andere bestuursleden, een begroting  voor het volgende verenigingsjaar. Het financiële verslag en de begroting moeten aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering worden onderworpen.

LEDENVERGADERING

Artikel 7

De agenda van elke ledenvergadering wordt minstens 2 weken tevoren ter kennis van de leden gebracht.

STEMRECHT
 Artikel 8

Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzit(s)ter een uit drie leden bestaand stembureau. Dit stembureau beslist over de geldigheid van het stembiljet, terstond nadat dit geopend is.

VAN DE GELDMIDDELEN

Artikel 9

De contributie wordt in de algemene ledenvergadering per kalenderjaar vastgesteld. De inning geschiedt in de eerste maand van het kalenderjaar.

Artikel 10

Bestuursleden onthouden zich tegenover (bestuurs-) leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., die door andere leden die het ondergaan als ongewenst worden ervaren.

 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

Bij twijfel over de uitleg van enige bepalingen van het huishoudelijk reglement en in gevallen waarin het niet voorziet, beslist de ledenvergadering. Acht het bestuur het geval dringend, dan beslist dit, onder nadere goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering.

Artikel 12

Ieder lid ontvangt bij toetreding tot de vereniging gratis een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 13

Een voorstel tot wijziging van de statuten en/of het huishoudelijk reglement komst slechts in behandeling wanneer het gedaan is door het bestuur of door minstens 10 procent van de leden.