Huurtoeslag

Tweederde huurtoeslagontvangers gaat er gemiddeld drie tientjes in de maand op achteruit

26 september 2022

Woonbond roept kabinet op geplande wijziging niet door te zetten.

Tweederde van de huurtoeslagontvangers gaat er met de door het kabinet geplande wijzigingen in de huurtoeslag op achteruit, blijkt uit recent gepubliceerde doorrekeningen van het NIBUD. De Woonbond waarschuwde eerder al voor de negatieve financiële effecten voor veel huurders. Ook het NIBUD raadt het kabinet nu af om de geplande wijzigingen door te zetten. Bijna tweederde gaat erop achteruit met gemiddeld € 29 per maand. Eenoudergezinnen en paren met kinderen gaan er het vaakst en het meest op achteruit.

De negatieve gevolgen komen vooral doordat het Kabinet met een ‘normhuur’ wil gaan werken in de huurtoeslag. Nu wordt er in het berekenen van de huurtoeslag gekeken naar hoe hoog de huur is die een huurder echt betaalt. Dat is vaak hoger dan de normhuur waar het kabinet mee rekent. 

Meer huurders in de knel

Op dit moment kan 38 procent van de huurders met huurtoeslag de minimaal onvermijdbare uitgaven niet betalen. Uit de Nibud-analyse blijkt dat deze groep groeit naar 64 procent als de plannen van het kabinet doorgaan in 2024. 

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het is onbestaanbaar dat het kabinet de huurtoeslag versobert voor huurders met een relatief smalle beurs, terwijl die aan alle kanten het leven duurder zien worden. Een paar tientjes tot honderd euro in de maand kwijtraken terwijl je huur hoog is, je energierekening stijgt en de boodschappen te duur duwt mensen verder in de problemen. Dit kan niet.’

De Woonbond wil dat het kabinet afziet van de normhuur en het versoberen van de huurtoeslag door de basishuur (de eigen bijdrage die een huurder helemaal zelf betaald aan huur) te verhogen. Ook het niet langer deels vergoeden van de servicekosten pakt slecht uit voor huurtoeslagontvangers. Wel is de bond ervoor om de leeftijd waarop jongeren volledig recht hebben op huurtoeslag te verlagen van 23 naar 21 jaar en om ook huurders met een laag inkomen in de vrije sector recht te geven op huurtoeslag. Dit zijn de enige positieve punten uit het huidige wetsvoorstel.

Huurakkoord

Huurakkoord: huurverlaging, verduurzaming en een grotere sociale sector

30 juni 2022

De afgelopen maanden is er door de Woonbond samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van corporaties) en gemeenten (VNG) onderhandeld over de Nationale Prestatieafspraken. De afspraken gaan over de prestaties die corporaties gaan leveren in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Vandaag zijn de afspraken getekend.  

‘In plaats van jaarlijks twee miljard euro aan huurdersgeld naar de staatskas, gaat het nu naar betaalbare huren, nieuwbouw, isolatie en het verbeteren van de huurwoningen,’ vat Woonbonddirecteur Zeno Winkels samen.  In dit overzicht zetten we de belangrijkste afspraken op een rij. 

Huurverlaging 

Huurverlaging in 2024 voor huurders op 120% van het sociaal minimum. Dat betekent dat 510.000 hurende huishoudens huurverlaging krijgen tot onder €550,- per maand. 

Huurstijging lager dan loonstijging 

Een lagere  jaarlijkse huurverhoging.  De maximaal toegestane stijging van de huursom moet 0,5 procentpunt onder de stijging van de gemiddelde cao-lonen liggen.  Doordat de maximale huurstijging lager is dan de loonontwikkeling, gaan sociale huurders er jaarlijks  in huurquote iets op vooruit. 

Gratis isoleren 

Corporaties isoleren huurwoningen zonder dat hier een huurverhoging voor gevraagd wordt. Doordat de energierekening daalt en de huurprijs gelijk blijft gaat de huurder er op vooruit.  

Grotere sociale huursector 

Er worden tot en met 2030 minimaal 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen (met een huurprijs tussen de 850 en 1.000 euro) gebouwd. Deze nieuwbouw moet tot een zo groot mogelijke groei van de sociale woningvoorraad leiden. Dat betekent dat er in de lokale prestatieafspraken kritisch naar sloop en verkoop van sociale huur moet worden gekeken om de voorraad door de geplande nieuwbouw zo veel mogelijk te laten groeien. Na jaren van krimp gaat de sociale huursector eindelijk weer groeien. De bouwplannen betekenen  een verdubbeling van de nieuwbouw ten opzichte van de afgelopen jaren.  

Aanpakken onzuinige en slechte woningen 

In 2028 zijn er geen woningen meer met een slecht energielabel (E,F en G). In 2030 zijn  450.000 corporatiewoningen aardgasvrij gemaakt en 675.000 corporatiewoningen vergaand geïsoleerd. Corporaties investeren tot en met 2030 jaarlijks €200 miljoen extra in woningverbetering, met een focus op een versnelde aanpak van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid. Vanaf 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud. Het verbeteren van de leefbaarheid vraagt van corporaties naast investeringen in het verbeteren van de woningkwaliteit, ook investeringen in de leefbaarheid van de wijk- en sociaal beheer in de wijk. In totaal trekken corporaties hier tot en met 2030 jaarlijks € 75 miljoen extra voor uit. 

Stappen vooruit 

‘In dit akkoord staan flinke stappen om te zorgen dat huren betaalbaarder wordt,’ zegt Winkels. ‘Zo krijgen ruim een half miljoen hurende huishoudens met een laag inkomen een huurverlaging en zullen er heel veel woningen worden verduurzaamd zonder dat hier een huurverhoging tegenover staat. Zodat de huurder maximaal profiteert van de lagere energierekening. Tegelijkertijd zal de jaarlijkse huurverhoging de komende jaren onder de loonontwikkeling liggen.’ Ook vindt Winkels het goed dat de sociale huursector weer gaat groeien. ‘Na jarenlange krimp van de sociale sector gaat de sociale voorraad zo waar weer groeien, deze trendbreuk is hard nodig.’  

Blijft meer nodig om wooncrisis aan te pakken 

Tegelijkertijd benadrukt Winkels dat de wooncrisis met dit akkoord niet opgelost is. Er moet meer gebeuren om te zorgen dat woekerprijzen in de vrije sector worden aangepakt, de huurtoeslag moet omhoog voor huurders die dat nodig hebben en de Woonbond is er voor dat de politiek zich buigt over extra investeringen in brede volkshuisvesting. Winkels: ‘Deze afspraken zijn gericht op wat corporaties leveren in ruil van de afschaffing van de verhuurderheffing.  Wij hebben ons sinds de invoering van deze huurdersbelasting verzet tegen de heffing, zodat dat geld weer ten goede komt van huurders en woningzoekenden. Het is mooi dat die inzet vandaag wordt verzilverd.’ 

Jaarverslag HBV 2021

Jaarverslag Huurdersbelangen vereniging Lekkerkerk ( HBVL ) 2021

Leden

Het ledenaantal per 1 januari 2020 was 976

Het ledenaantal per 1 januari 2021 was 1001

894  leden Qua Wonen

95     leden bij de STEB

12      leden bij de appartementen van Kortland BV  aan de Burgemeester v/d Willigenstraat

Samenstelling Bestuur

Dhr. J. v/d Ham           Voorzitter ( Onderhoud en Bestuurslid Huurdersplatform Krimpenerwaard )

Mevr. A. de Bruin       secretaris ( notuliste, huren ) (  secretaris Huurdersplatform Krimpenerwaard )

Dhr. H. Veen               extern penningmeester

Dhr. G. Verkaik            2de voorzitter ( HBVL Nieuws )

Mevr. Heuvelman       2de penningmeester / ledenadministratie

Mevr. v/d Pol              bestuurslid ( buurtbeheer )

Dhr. Krijgsman           bestuurslid ( buurtbeheer )

Mevr. Meinema         bestuurslid ( communicatie, HBVL Nieuws )

Vergaderingen

Bestuursvergaderingen

Er zijn 7 vergaderingen geweest in 2021 waarin het beleid wordt besproken en de lokale problemen. Vanwege corona zijn het minder vergaderingen als normaal

Voorbereidingen voor de Algemene ledenvergadering, Lokaal overleg en Centraal Overleg Huurdersorganisaties ( COH ).

Verschillende adviezen over beleidsplannen, zoals het huurbeleid

Lokaal overleg

Er is en 3 maal  overleg geweest in 2021, dit is een overleg tussen de HBVL en Qua Wonen, waar punten worden besproken die Lekkerkerk aangaan.

Punten die besproken zijn:

Onderhoudsprojecten

De HBVL heeft in overleg met Qua Wonen gesproken bij welke complexen energiemaatregelen plaats vinden.

In 2021 zijn er bij de woningen aan de Wilhelminastraat even zijde energiemaatregelen aangebracht i.p.v. 2020

De energiemaatregelen aan de Emmastraat gaan plaats vinden in 2022.

Inmiddels is er wel overleg geweest met een Klankbordgroep en Qua Wonen

Vanaf 1 juni zijn er 2 afdelingen bij Qua Wonen waardoor de problemen over minder schijven gaat en soepeler moet gaan werken. De 2 teams zijn,

Team Klantenservice & Verhuur bestaat uit de Klantenservice, Woonconsulenten en Bewonersbegeleiding. Gerco Kok is de teamleider Klantenservice & Verhuur

Team Sociaal Beheer bestaat uit Consulenten Sociaal Beheer, Incasso en Complex- en Buurtbeheer. Marc Lansink is de teamleider Sociaal Beheer

Planmatig onderhoud 2020

In 2021 stond er weer weinig op de planning

Schilderwerk aan de Lorentzweg e.o, bij deze woningen zijn de dakgoten geschilderd, de balkons opgeknapt en geschilderd en zo ook de betonnen randen en de kunststof kozijnen  zouden ook gepoetst worden maar van die schoonmaakbeurt was weinig te zien.

De woningen aan de watersniplaan 30 t/m 44 zijn ook geschilderd en ook Kerkweg 163 en 167.

Problemen Eteck Poolmanflat

Inmiddels is Ista sinds 1 januari 2021 de nieuwe warmte leverancier bij de Poolmanflat maar er wordt nog steeds gekeken naar de vreemde afrekeningen die verschillende bewoners hebben gekregen en wat hier de oorzaak van is, begin 2022 hopen we meer duidelijkheid te krijgen.

IBS heeft ook een gevelonderzoek gedaan en ook heeft Qua Wonen met de Aannemer Hemubo ook gekeken of er problemen zijn na de renovatie.

Vergoeding ophoging bij ophoging door de gemeente

Zand en grond geleverd door QuaWonen. Voortuin altijd vast bedrag van € 135,- Achtertuin is afhankelijk van de grote. < dan 25 m2 € 135,- 25 tot 50 m2 € 270,- >dan 50 m2 € 400,-

Het bedrag voor woningen bij een tuin aan de zijgevel hebben we nog steeds niet gekregen.

Panelen Dreven

Na de renovatie aan de Dreven zijn er enkele panelen losgekomen, hier wordt nog steeds onderzoek na gedaan wat de oorzaak hiervan is en kijken hoe deze problemen opgelost gaan worden.

Verder worden er ook klachten besproken van bewoners, soms met succes en soms niet

  Platform Overleg In dit overleg zitten delegaties van HV Ons Belang uit de Krimpen a/d Lek, HSW uit Schoonhoven, Stichting Huurdersbelang  uit Krimpen a/d IJssel en de HBVL uit Lekkerkerk. Namens de HBVL hebben dhr. v/d Ham en mevr. de Bruin hier zitting in. Tijdens dit overleg worden zaken besproken die worden behandeld in het Centraal Overleg

Centraal Overleg Huurdersorganisaties ( COH )

Dit overleg vindt plaat tussen het platform en Qua Wonen, tijdens het overleg worden punten besproken die voor alle kernen gelden

Vanwege corona heeft dit overleg 1x fysiek plaatsgevonden en 2 x via Teams

Adviezen die er gegeven zijn

Advies beleid mobiele communicatie

QuaWonen verleent voorwaardelijk medewerking aan de handhaving en uitbreiding van de huidige installaties en de plaatsing van eventuele nieuwe zendmasten. De volgende voorwaarden gelden:

 · QuaWonen werkt slechts mee als er geen reële alternatieven zijn om een dekkend mobiel communicatienetwerk tot stand te brengen.

· Het aandeel van QuaWonen in het totaal aan zendmasten in het werkgebied, wordt in verhouding niet meer dan het aandeel vastgoed dat QuaWonen bezit en geschikt is voor opstellingen.

 · Bij een verzoek om uitbreiding van het aantal installaties op bestaande panden, zijn netwerk operators gehouden aan het ‘Antenneconvenant’ uit 2010 wat betekent dat de meerderheid van de bewoners moet instemmen. QuaWonen zal bewaken dat die stap correct genomen wordt door de operator.

· De overeenkomsten met de netwerk operators moeten marktconform zijn en eindig. Uiterlijk elke tien jaar moet herziening van overeenkomsten mogelijk zijn of worden. · Bij het plaatsen van nieuwe-, gewijzigde- of verplaatste antenne installaties wordt gestreefd naar zo veel mogelijk behoud van geschikte (potentiele) ruimte voor zonne-energie installaties.

· De operators garanderen het beheer en goede afhandeling van meldingen.

 · Bij besluitvorming over nieuwe installaties in VVE complexen kan QuaWonen meewerken onder de voorwaarde dat ook een meerderheid van de huurders instemt.

· Zodra er gezaghebbende wetenschappelijke informatie is die voor de overheid aanleiding vormt om de blootstellingslimiten naar beneden aan te passen, of als operators zich niet aan afspraken houden, heroverweegt QuaWonen het beleid.

· De huuropbrengst vloeit naar de algemene middelen, en draagt zo bij aan de gehele exploitatie. ( huurmatiging, verduurzaming, onderhoud en dienstverlening.

Het COH heeft hier een positief advies gegeven mits het geen overlast geeft aan de huurders

Advies bijdrage aan huurders bij energieprojecten

Bij energieprojecten waarbij de huurder de woning niet hoefde te verlaten kregen de huurders een vast bedrag van € 250,–

In overleg met een delegatie van het COH zijn nu betere afspraken gemaakt.

Voor tijdelijk minder woongenot en eventuele kleine afwerkingspunten ontvangt iedereen een bijdrage van € 200,–

Bij vervanging van kozijnen met andere buitenmaten, dagmaten, kunststof kozijnen of draai kiepramen waar de raambekleding ( horren gordijnen e.d. ) niet meer passen wordt door de projectgroep beoordeelt in welke ruimte dit aan de orde is en wordt berekend hoeveel de vergoeding is. Maximaal €150,– voor de woonkamer en € 75,– per slaapvertrek met een maximaal van € 350,– per woning

Binnen schilderwerk van kozijnen een vergoeding van € 50,– bij nieuwe houten of metalen kozijnen welke opgeleverd zijn in de grondverf of nieuwe ramen in oude herstelde houten kozijnen.

Voor afwerking van muren en plafonds ( behang of schilderwerk ) € 100,– per woonkamer en €50,– per ander vertrek met een maximaal van € 225, — Deze vergoeding alleen bij wijziging warmtebron, warmteleidingen, radiatoren of ventilatie. De projectgroep bepaalt of hierdoor schade ontstaat en hoeveel de vergoeding wordt.

Vervanging vloerbedekking € 25,– per m2 afgerond naar boven op 1m2. Deze vergoeding geldt voor gehele vloerrenovatie in 1 of meer kamers en wordt per adres berekend o.b.v. plattegronden van de woning,

Deze bedragen zijn 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Alle adressen in een project krijgen dezelfde bijdrage wat in het renovatie  voorstel al gecommuniceerd wordt met de bewoners.

Het COH heeft hierop een positief advies gegeven, het is een stuk beter dan de € 250,– die iedereen kreeg ongeacht wat er gedaan werd aan de woning.

Advies Labeling 55 + woningen

In Lekkerkerk waren alleen de woningen van de Parkflat nog als 55+ woningen gelabeld en daar zijn nu ook de woningen van Parkwijk weer bijgekomen.

Advies huurverhoging

De huurverhoging 2021 / 2022 was wettelijk vastgesteld op 0 % voor sociale huurwoningen en daar is een positief advies op gegeven.

Fusie Qua Wonen en Woningbouwstichting de Samenwerking

Per 1 januari 2022 is Woningbouwstichting de Samenwerking gefuseerd met Qua Wonen.

Qua Wonen is nu de nieuwe verhuurder van 264 woningen in Ouderkerk a/d IJssel en Lageweg van Woningbouwstichting de Samenwerking.

De huurdersorganisatie van de Samenwerking ( HOS ) zal vanaf 1 januari 2022 ook betrokken worden bij de overleggen die plaats vinden tussen het COH en Qua Wonen.

Advies wijziging algemene beleidsregels vervangen van keukens

Keukens worden automatisch vervangen als deze 18 jaar of ouder zijn ook als deze keukens nog in een prima conditie verkeren bij mutatie. De huurder kan ook een nieuwe keuken aanvragen als deze 18 jaar is.

Met deze nieuwe regels worden keukens die ouder zijn dan 18 jaar en nog goed zijn niet meer vervangen.

Beleidsregels vervanging keukenonderdelen worden

QuaWonen vervangt of repareert op verzoek of bij mutatie keukenkasten, keukenblokken of aanrechtbladen die verjaard zijn of in onacceptabele mate versleten of verweerd zijn mits de schade niet veroorzaakt is door bewonersgedrag dat in strijd is met de algemene voorwaarden, oftewel mits sprake is van normaal gebruik.

o Verjaarde keukenonderdelen zijn keukenonderdelen met bouwjaar 1994 of eerder.

o Bij keukens jonger dan 18 jaar is pas sprake van reparatie of vervanging bij de zittende huurder als de slijtage of schade het gebruik van de keuken hindert.

o Bij zittende huurders met een keuken van 18 jaar of ouder die een gebrek melden, worden keukenonderdelen vervangen als de mate van slijtage of verwering het normale woongenot aantast, en de huurder dat wenst.

o Bij mutatieonderhoud worden keukenonderdelen actief vervangen waarvan de mate van slijtage of verwering het normale woongenot aantast, ongeacht de leeftijd van de keuken.

o QuaWonen vervangt genoemde zaken op het niveau van de standaard basiskwaliteit, maar biedt tijdens een keukenvervanging de huurder de mogelijkheid om op kosten van de huurder extra voorzieningen toe te voegen.

o QuaWonen vervangt geen keukenkasten of aanrechten die jonger zijn dan 18 jaar, waarvan duidelijk is dat de schade is veroorzaakt door bewonersgedrag. Ook niet tegen (gedeeltelijke) betaling. De huurder moet dat zelf organiseren. Hierop kunnen echter op maatschappelijke gronden uitzonderingen worden gemaakt door QuaWonen. Een huurder die een jongere keuken met schade achterlaat bij mutatie, waarvan duidelijk is dat dit is veroorzaakt door verkeerd bewonersgedrag kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade. De afschrijftermijn van de vervangingswaarde is/blijft 18 jaar. Een huurder met een keukenblok van 18 jaar of ouder is daardoor niet aansprakelijk voor de vervangingskosten.

o De keuze of QuaWonen het gehele keukenblok vervangt, of onderdelen daarvan, maakt QuaWonen op basis van wat doelmatig is op de langere termijn.

o De keukenkasten moeten wat betreft vorm en kleur een eenheid blijven. Als vervanging van een onderdeel nog de voorkeur heeft boven vervanging van het gehele pakket, moet dat onderdeel wel de oorspronkelijke kleur en vormgeving houden. Als dat niet mogelijk is moet dus alsnog alle kasten of zelfs het geheel vervangen worden, afhankelijk van wat doelmatig is.

o QuaWonen is verantwoordelijk voor de beoordeling of er sprake is van onacceptabele kwaliteit en voor de beoordeling welke onderdelen worden vervangen. QuaWonen kan de uitvoering van de beoordeling delegeren aan de co-maker.

o De verdere criteria en technische specificaties die worden gehanteerd bij deze beoordeling worden bepaald door de afdeling vastgoed in overleg met belanghebbende

Advies vervangen Cv-ketels

Cv-ketels werden altijd na 15 jaar vervangen en dit is verander zonder dat het COH hierover is geïnformeerd. Het COH heeft het advies gegeven om dit weer terug te draaien na 15 jaar.

De reactie van Qua Wonen is dat dit nu gebeurt in het jaar dat de Cv-ketel 18 jaar wordt.

We houden dit in de gaten.

Advies aanvraag wijziging ZAV-beleid ( zelf aangebrachte voorzieningen )

Het COH kon zich niet helemaal vinden in dit nieuwe beleid en hierna is diverse malen overleg geweest en goed geluisterd naar het COH.

Er is naar ons inziens inmiddels een goed en overzichtelijk beleid gemaakt en zodra het mogelijk is wordt er een link geplaatst op www.hbvlekkerkerk.nl om de mogelijkheid te bieden om deze te bekijken. Uiteraard is deze ook te vinden op de site van Qua Wonen.

Advies vrije toewijzingsruimte

Tot 1 januari 2022 moest de corporatie 80 % van de huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen tot 40.024 ( prijspeil 2021 ).

10% van de woningen mochten verhuurd worden aan huishoudens met een inkomen tot 44.655 euro ( prijspeil 2021 ) en de andere 10 % mocht vrij worden toegewezen waar Qua Wonen een inkomensgrens hanteerde van 60.000 euro

Dit was de 80-10-10 regel

Door een wetswijziging moet er vanaf 1 januari 2022 92,5 % van de woningen verhuurd worden aan éénpersoonshuishoudens met een inkomen tot 40.765 euro ( prijspeil 2022 ) of aan meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot 45.015 euro ( prijspeil 2022 ).

Er blijft dan 7,5 % over voor vrije toewijzingsruimte over. Het percentage kan opgehoogd worden tot 15 % als dit wordt vastgelegd wordt in de prestatie afspraken.

Het is niet zo dat Qua Wonen de volledige 15 % gaat gebruiken maar heeft te kort aan 7,5 % om de ingeslagen te blijven volgen.

Deze regel wordt dus nu in de prestatieafspraken geregeld zodat er 15 % vrije toewijzingsruimte gebruikt kan worden i.p.v. 7,5 %.

Huurverlaging

Er zijn 2200 woningen met een huur boven de € 633,– voor 1 of 2-persoonshuishoudens en boven de € 678,– voor huishoudens van 3 personen of meer.

Er komen 900 huurders in aanmerking voor huurverlaging welke gemiddeld komt op € 47,– per huishouden. Deze huurders hebben hier een brief over ontvangen.

Huurders die ook dachten recht te hebben op huurverlaging door inkomens terugval konden dit aanvragen bij Qua Wonen

Visitatie

Raeflex is het bureau wat de visitatie van Qua Wonen heeft afgenomen. Dit gebeurt 1x in de

4 jaar.

Er wordt dan met verschillende belanghebbenden gesproken zoals gemeenten, huurdersorganisaties etc. Hiervan wordt een rapport opgemaakt en Qua Wonen heeft het goed gedaan met een gemiddelde score van een 8  op de volgende 4 en punten presteren naar opgaven ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance.  U kunt dit rapport vinden op de site van Qua Wonen en u schrijft Visitatierapport bij “waarmee kunnen we u helpen” dan kunt u het inzien.

Energieprojecten samen met onderhoudswerkzaamheden

In 2021  zijn er alleen de woningen aan de Wilhelminastraat 30 t/m 80 gerenoveerd en gelijk energiebesparende maatregelen aangebracht. De woning krijgt na deze upgrade een beter energielabel wat zorgt voor meer comfort in de woning. De huurder betaald alleen een kleine huurverhoging voor de verbetering van de woning en niet voor het onderhoud. Er is ook een hardheidsclausule om er voor te zorgen dat als bij gelijkblijvende omstandigheden minder op het gasverbruik wordt bespaart dan de huurverhoging is er een herberekening plaats vindt en als het zo is het verschil wordt terugbetaald.

Cursussen

Vanwege Corona zijn dit jaar geen cursussen gevolgd

Buurtbeheer

Mevr. v/d Pol en dhr. Krijgsman zijn de vertegenwoordigers namens de HBVL wat buurtbeheer betreft. Zij hebben overleg met dhr. van der Dool de Buurtbeheerder van Qua Wonen van Lekkerkerk.

Er is een facebookpagina “Ogen en oren in de wijk” waar staat wat Buurtbeheer allemaal doet.

Als u wat heeft waarvan u denkt, dit is wat voor het buurtbeheer dan kan u altijd Qua Wonen bellen of mailen naar info@quawonen.com t.a.v. Jorne van den Dool

Geschillen Commissie Wonen Zuid-Holland ( GCWZH )

Bij conflicten tussen huurders en Qua Wonen kan de huurder het geschil voor leggen aan de Geschillen Commissie Wonen Zuid-Holland.

De Commissie kijkt dan of het geschil ontvankelijk verklaard wordt en na overleg met huurder en verhuurder tot een advies komen en die aan de corporatie meedelen.

Klachten van huurders kunnen naar info@gcwzh.nl of per post op Postbus 610, 3300 AP te Dordrecht gestuurd worden Het klachtenformulier kunt u vinden op de website www.gcwzh.nl

STEB

Dit jaar is er 1x overleg geweest met het bestuur van de STEB

In 2021 hebben de huurders van de STEB voor het zesde jaar op rij geen huurverhoging gekregen.

De controle van de servicekosten verloopt nog steeds stroef en we hopen dit toch weer op te gaan pakken in 2022

Zonnepanelen van Qua Wonen

QuaWonen doet huurders mooi aanbod zonnepanelen

Woningcorporaties hebben met de overheid een afspraak gemaakt dat hun woningvoorraad CO2 neutraal is in 2050. Ook QuaWonen is volop bezig om energiemaatregelen te nemen. Vanaf dit jaar krijgen huurders een aanbod voor zonnepanelen op hun dak. Hierdoor zal hun energierekening dalen. Voor de zonnepanelen betalen bewoners een kleine gebruikersvergoeding.

Elk jaar krijgen 500 bewoners een aanbod

QuaWonen zal in samenspraak met een deskundige bekijken welke woningen geschikt zijn voor zonnepanelen. Dit heeft onder meer te maken met de ligging van het dak. Als eerste krijgen bewoners van recente renovatieprojecten een aanbod. Daarna rolt de corporatie de campagne verder uit. QuaWonen verwacht elk jaar ongeveer 500 bewoners een aanbod te doen, van Schoonhoven tot Krimpen aan den IJssel.

Goed voor het milieu en een lagere energierekeningGoed voor het milieu en een lagere energierekening

QuaWonen koopt de zonnepanelen en zorgt voor de installatie. Bewoners betalen elke maand een vergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen, € 1,75 per zonnepaneel. Hun huurprijs blijft gelijk. De gebruikersvergoeding is altijd (veel) lager dan het bedrag dat bewoners besparen met de zonnepanelen. Zo dalen de woonlasten en zijn bewoners goedkoper uit.  
Samenwerking met Tenten Solar

Voor de plaatsing van de zonnepanelen is QuaWonen een samenwerking aangegaan met Tenten Solar. Tenten Solar is een ervaren partij die jaarlijks duizenden huizen en bedrijfspanden voorziet van zonnepanelen. Bewoners krijgen een persoonlijk aanbod op maat waarbij het aantal zonnepanelen af hangt van het specifieke dak.

Rookmelders verplicht per 1 juli 2022

Rookmelders in huis vanaf 1 juli 2022 verplicht

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle woningen verplicht. Op iedere verdieping van een huis waar gewoond wordt, moet minstens één goedgekeurde rookmelder hangen. Ook huurders kunnen deels verantwoordelijk zijn voor de rookmelders.
Waar moet de rookmelder hangen?

Op een zolder of in een kelder waar niet wordt gewoond, hoeven geen rookmelders te komen. In besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, juist wel. En in kamerwoningen zoals in studentenhuizen, is straks in iedere kamer een rookmelder verplicht. De verplichting per 1 juli is er gekomen door een aanpassing van het Bouwbesluit. Daarin staan alle voorschriften waaraan een veilige woning moet voldoen.
Verhuurder aan zet

In de eerste plaats is de verhuurder verantwoordelijk voor het plaatsen van rookmelders. Het is op grond van het Bouwbesluit echter ook mogelijk dat ‘een huurder of gebruiker’ verantwoordelijk is. De wetgever heeft hierover opgemerkt dat de huurder kan worden aangesproken op ‘het vervangen van de batterijen van een rookmelder’.|

Gebrek

Het ontbreken van een rookmelder kan vanaf 1 juli gelden als een gebrek (artikel 7:204 lid 2 Burgerlijk Wetboek). De verhuurder moet gebreken herstellen. Daarnaast lopen verhuurders het risico op een boete vanuit de gemeente.
Handhaving door gemeenten

Niemand verwacht dat gemeenten vanaf 1 juli elke woning gaan controleren of er wel rookmelders hangen. Maar ze zouden dat wel steeksproefgewijs kunnen doen. Of kunnen reageren op een verzoek om handhaving van een huurder bijvoorbeeld.
Huurders een rol in controle rookmelders

Als huurder moet je meewerken aan plaatsing van rookmelders. Je kunt ook aangesproken worden op het controleren van de rookmelders en het zo nodig vervangen van batterijen. In die zin zijn de rookmelders dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verhuurder en huurder. Hierover kunnen afspraken worden opgenomen in een huurcontract.

Archieven