Reactie Woonbond Miljoenennota: plannen voor de huursector zijn onvoldoende

De Woonbond vindt de plannen in de Rijksbegroting voor de huursector onvoldoende. Er is een wooncrisis en toch wordt er door de verhuurderheffing weer 1,5 miljard opgehaald bij sociale huurders. Uit recent onderzoek van drie ministeries blijkt dat corporaties door de hoge belastingdruk afsteven op een tekort van 31 miljard in 2035. Toch gaat het kabinet door op de doodlopende weg van het belasten van sociale huur. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd en daar wordt opnieuw niet op ingezet. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘De grootste erfenis van dit kabinet is dan ook een enorme woningnood en torenhoge huurprijzen. De begroting schiet hier in dan ook ernstig tekort.’ 

Het is teleurstellend dat er niet meer gedaan wordt om de koopkracht van huurders te repareren na de hoogste huurverhogingen in zes jaar tijd en met een enorme economische crisis voor de boeg. Zo is er niet geïnvesteerd in een ruimere huurtoeslag en had er ruimer geïnvesteerd moeten worden in huurverlaging. 
 
De Woonbond is wel te spreken over het wettelijk verankeren van huurverlaging voor huurders met een hoge huur en laag inkomen. Tot nu toe hadden huurders hier geen recht op. De woonbond heeft hier wel voor gepleit. Helaas heeft de minister ervoor gekozen deze maatregel alleen voor corporatiehuurders te laten gelden. Huurders in de commerciële sector met een te hoge huur hebben niks aan deze maatregelen. De Woonbond vindt sowieso dat het kabinet torenhoge prijzen in de commerciële sector aan banden moet leggen. 

Nieuwskrant Juni 2020

Maatregelen Corona virus

De overheid tref de noodzakelijke maatregelen om het Corona-virus onder controle te krijgen. QuaWonen neemt deze adviezen over. We hebben dan ook besloten om ons kantoor t/m 6 april tijdelijk te sluiten. Concreet betekent dit dat onze medewerkers  vanuit huis werken en dat wij in de komende periode alleen spoedsituaties kunnen oppakken. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Lees meer op de website van QuaWonen : https://www.quawonen.com/over-quawonen/nieuws/corona-virus-en-de-richtl/ 

Nieuwskrant 2019 Kerst

Compenseer huurders met hoge energierekeningen

De kwaliteit van veel huurwoningen laat te wensen over. Huurders hebben last van kou, tocht en schimmel. Ondanks dat zij zelf veel doen om te besparen hebben zij hoge energierekeningen. Dat blijkt uit een analyse van ruim 1300 meldingen op het Meldpunt Energiealarm. De Woonbond stuurde vandaag een brief aan het kabinet met het verzoek om voor een passende compensatiemaatregel voor huurders met een laag inkomen te zorgen.
Het Meldpunt Energiealarm leverde een scala aan schrijnende verhalen op. Er zijn meldingen binnengekomen van huurders met hoge rekeningen van soms wel rond de 200 euro per maand die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven. Maar ook van huurders met een lagere rekening, die de verwarming nauwelijks aan durven te zetten en maar een keer per 2 weken douchen uit angst voor een energierekening die zij die onmogelijk kunnen betalen.

De Woonbond is in het najaar 2018 het meldpunt gestart om een beeld te krijgen van de problemen waar huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen in hun dagelijks leven tegenaan lopen. Wij voorzagen dat dat deze problemen in 2019 flink zouden verergeren, door een enorme stijging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de energiebelasting. Bij de presentatie van de doorrekening van het Ontwerp Klimaatakkoord heeft het kabinet aangekondigd in 2020 een verschuiving in de ODE te gaan doorvoeren. Daarbij zou het bedrijfsleven relatief meer van de kosten van de ODE gaan dragen dan zij nu doen.

Eerste voorzichtige berekeningen laten echter zien dat de voornemens van het kabinet niet leiden tot een werkelijke daling van de energierekening van huishoudens. Erger nog, de lagere inkomens worden door de stijging van energieprijzen zelfs bovenmatig hard getroffen. Dat beeld wordt bevestigd door de doorrekening van het CPB van het Ontwerp Klimaatakkoord. Deze laat helder zien dat juist de laagste inkomens de grootste achteruitgang van de koopkracht kunnen verwachten als gevolg van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet.

De Woonbond pleit dan ook voor een speciale compensatie voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Zo is een van de voorstellen om de huurtoeslag van huurders met 1 of meer kinderen te verhogen. Een ander voorstel is om de Algemene heffingskorting op de inkomstenbelasting en het bijstandsinkomen in gelijk mate te verdelen. Of om vanaf 2021 de huren van woningen met een F of G-label te bevriezen.

Archief