Nieuwskrant augustus 2016

nieuwskrant-augustus-2016-correct

nieuwskrant november 2015

Nieuwskrant november 2015 web

Bouwproductie moet fors omhoog

De bouwproductie moet de komende jaren omhoog naar zo’n 80.000 tot 90.000 wonin- gen per jaar om het groeiend aantal huishoudens een dak te kunnen bieden, zo berekende onderzoeksbureau ABF. Dat is nog exclusief de toestroom van vluchtelingen. Om die op te kunnen vangen zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EJB) tot 2020 nog 50.000 extra woningen nodig. De bouw van al die woningen levert de sector ruim 5 miljard euro op en 28.000 extra arbeidsjaren, aldus het EJB. Het instituut acht de financiële positie van de meeste woningcorporaties goed genoeg om te investeren in nieuwbouw. Ook een aantal politieke partijen dringt aan op een forse toename van betaalbare huurwoningen.       Begin oktober presenteerde de PVDA een plan om 100.000 tijdelijke woningen (voor 15 jaar) te bouwen voor jongeren, starters en mensen in nood. De SP stelde voor om de verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen te verbieden. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff meldde begin oktober dat hij snel zal bekijken hoe de woningmarkt voor alle mensen vlot kan worden getrokken, eventueel met semi-permanente oplossingen.          De Woonbond vindt zowel permanente als tijdelijke maatregelen hoog nodig. Woonbond directeur Paping: ‘De wachtlijsten zijn op veel plekken al ontzettend lang. Daar komen nu statushouders bij, maar ook ouderen en ccz-patiênten die langer zelfstandig moeten blijven wonen.’ Volgens de Woonbond worden de tekorten niet veroorzaakt door vluchtelingenhuisvesting. Het echte probleem is de krapte op de huurmarkt.             Tussen 2009 en 2013 is de sociale huursector met 50.000 woningen gekrompen. Over de afname sinds 2013 zijn nog geen cijfers. De Woonbond vindt dat er naast de bouw van betaalbare huurwoningen ook tijdelijke maatregelen nodig zijn, zoals de versoepeling van de regels op het gebied van bestemmingsplannen, medehuur en woningdelen.                De bond pleit ook voor een (tijdelijke) verkoop- en liberalisatiestop, het vorderen van langdurig leegstaande woningen (op basis van de Huisvestings- en Leegstandswet) en op een korting op de verhuurdersheffing voor corporaties die de voorraad vergroten.

Bron: Woonbondig van de Woonbond

Er zit geld in je huurhuis

Slechte isolatie leidt tot drie keer hoger gasverbruik

Het gasverbruik ligt bij een slecht geïsoleerd huis drie keer hoger dan bij een goed geïsoleerd huis. Dat scheelt per jaar 975 euro aan stookkosten. Om dit aan te pakken, roept de Woonbond huurders op om samen met verhuurders aan de slag te gaan met het beter isoleren van woningen. Vandaag start de campagne ‘Er zit geld in samen isoleren’ waarbij de Woonbond groepen huurders inspireert en ondersteunt om samen met verhuurders energiebesparende maatregelen te nemen.


Gratis professionele ondersteuning
Huurders worden in de campagne aangespoord deze zomer te gebruiken om met andere bewoners te overleggen en ideeën te ontwikkelen om samen energie te besparen. Vervolgens kunnen huurders met een plan naar de verhuurder stappen. Veel huurders weten niet goed wat de mogelijkheden zijn en hoe je de verhuurder zover krijgt dat hij meewerkt. Daarom biedt de Woonbond serieuze bewonersgroepen gratis professionele ondersteuning.

Energiecoaches van de Woonbond
De Woonbond-energiecoaches worden steeds vaker door corporaties ingeschakeld om huurders te informeren of over de streep te trekken bij renovatieplannen met energiebesparende maatregelen. Sommige coaches hebben zelfs een belangrijke rol bij het maken van prestatieafspraken over energie tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Daarnaast maken zij websites, facebookpagina’s, diverse publicaties, doen huisbezoeken, flyeren op evenementen en geven voorlichting op beurzen. Schakel een Energiecoach van de Woonbond in!

100ste bezoek van de Energiebus

In mei vond het 100ste bezoek van de Energiebus plaats. De Energiebus is een initiatief van de Woonbond om energiebesparende maatregelen aan woningen snel en duidelijk in kaart te brengen. Aan het eind van de dag levert dit een concreet plan op voor energiebesparing. De meeste bezoeken leverde toezeggingen of concrete afspraken over energiebesparing met de verhuurder op. In sommige gevallen leidde het bezoek van de Energiebus zelfs tot energiebesparende renovaties, zoals in onder meer Haastrecht, Huizen, Zeist en Zwolle.

Woonbond tegen het overboord gooien puntenstelsel

Woonbond tegen overboord gooien puntenstelsel

De Woonbond is fel tegen het overboord gooien van het puntenstelsel dat de maximum huurprijs bepaalt. Op verzoek van minister Blok berekende het Economisch instituut voor de Bouw (EIB)) het effect van het afschaffen van het puntensysteem voor tot huurwoningen omgebouwde lege kantoorpanden. Dit betekent niet alleen een ernstige aantasting van de huurbescherming, nu blijkt dat het ook amper extra woningen oplevert.

Er is ook gekeken naar de effecten van het niet laten gelden van de verhuurdersheffing voor dit type woningen. De voorstellen komen uit een motie van de Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD en werden door andere Kamerfracties met scepsis beoordeeld. De maatregelen leveren hooguit 550 woningen per jaar op, waarvan een belangrijk deel komt doordat er geen verhuurdersheffing over deze woningen wordt betaald. De Woonbond is voorstander van het ombouwen van kantoorpanden tot huurwoningen, maar dat kan prima zonder het puntenstelsel voor deze groep huurders overboord te gooien. Dit levert amper extra woningen op en legt een bom onder de huurbescherming. Stelt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond.

Op deze manier komen mensen noodgedwongen in een snel omgebouwde woning terecht, zonder dat de prijs-kwaliteit verhouding wettelijk gewaarborgd is, aldus Paping. Woningzoekenden die de woningen in omgebouwde kantoorpanden gaan huren zijn gewoon huurders, en horen dezelfde rechten te hebben als andere huurders. Het is absurd om deze groep niet dezelfde wettelijke bescherming tegen gigantische huurprijzen te geven. Volgens de Woonbond toont het rapport aan dat het uitsluiten van deze woningen van het puntensysteem, vrijwel niets oplevert.

Wel helpt een vrijstelling voor de verhuurdersheffing, als die niet leidt tot een hogere heffing op andere huurwoningen. De woonbond is voor het afschaffen van de verhuurdersheffing, en het invoeren van een investeringsplicht voor verhuurders. Paping:  In plaats van een heffing te betalen aan het Rijk, moeten verhuurders dan betaalbare huurwoningen bouwen. Dat zet pas echt zoden aan de dijk.

Archief