Stukken behorende bij jaarvergadering 2022

Jaarverslag Huurdersbelangen vereniging Lekkerkerk ( HBVL ) 2022

Leden

Het ledenaantal per 1 januari 2021 was 1001

Het ledenaantal per 1 januari 2021 was 993

887  leden Qua Wonen

94     leden bij de STEB

12      leden bij de appartementen van Kortland BV  aan de Burgemeester v/d Willigenstraat

Het ledenaantal is gedaald doordat er woningen zijn verkocht.

Samenstelling Bestuur

Dhr. J. v/d Ham           Voorzitter ( Onderhoud en Bestuurslid Huurdersplatform Krimpenerwaard )

Mevr. A. de Bruin       secretaris ( notuliste, huren ) (  secretaris Huurdersplatform Krimpenerwaard )

Dhr. H. Veen               extern penningmeester

Dhr. G. Verkaik            2de voorzitter ( HBVL Nieuws )

Mevr. Heuvelman       2de penningmeester / ledenadministratie

Mevr. v/d Pol              bestuurslid ( buurtbeheer )

Dhr. Krijgsman           bestuurslid ( buurtbeheer )

Mevr. Meinema         bestuurslid ( communicatie, HBVL Nieuws )

Vergaderingen

Bestuursvergaderingen

Er zijn 9 vergaderingen geweest in 2022 waarin het beleid wordt besproken voor het gehele bezit van Qua Wonen en wat lokale kwesties.

Voorbereidingen voor de Algemene ledenvergadering, Lokaal overleg en Centraal Overleg Huurdersorganisaties ( COH ).

Verschillende adviezen over beleidsplannen, zoals het huurbeleid

Lokaal overleg

Er is en 3 maal  overleg geweest in 2022, dit is een overleg tussen de HBVL en Qua Wonen, waar punten worden besproken die Lekkerkerk aangaan.

Punten die besproken zijn:

Onderhoudsprojecten

De HBVL heeft in overleg met Qua Wonen gesproken bij welke complexen energiemaatregelen plaats vinden.

In 2022 hebben er energiemaatregelen plaats gevonden bij de woningen aan de Emmastraat.

Het dak is geïsoleerd en de dakpannen zijn vervangen. De bovenwoningen hebben nieuwe dakramen gekregen met HR++ beglazing. De goten en hemelwaterafvoeren zijn vervangen. De spouwmuren zijn na-geïsoleerd, het voegwerk is vervangen en de gevels zijn voorzien van een verfsysteem die tevens de waterafstotende werking verbeterd. We hebben het glas en de ventilatieroosters vervangen. De voor- en achterdeuren zijn vernieuwd en het complex is geheel voorzien van nieuw schilderwerk. De hoofdentree is aangepast, het trappenhuis is voorzien van nieuw tegelwerk en de wanden en hekwerken zijn voorzien van nieuwe kleuren. Tevens zijn de vluchttrappen op de kopgevels vervangen. De galerij- en balkonvloeren zijn voorzien van een vloercoating. Alle houten hekwerken en privacy schermen zijn vervangen door stalen versies waardoor de veiligheid en het onderhoud hiervan is verbeterd. In uw woning hebben we in de keuken, badkamer en toilet, CO2 gestuurde mechanische ventilatie units aangebracht. Het leidingwerk voor de warmtelevering naar de radiatoren is vanaf het ketelhuis geheel vervangen en brandveilig gemaakt. De levering van warmtapwater is gekoppeld aan het centrale ketelhuis waardoor de boilers zijn komen te vervallen. De gehele energie levering is per woning gecentraliseerd middels een zogenaamde doorstromer die het energie verbruik meetbaar maakt.

Lorentzweg e.o.

De bewoners van de Lorentzweg e.o. hebben te horen gekregen dat hun woningen gesloopt gaan worden vanwege paalrot. De woningen aan de Wibautstraat 4 t/m 14 en 16 t/m 32, Lorentzweg 10 t/m 32, Schaepmanstraat 1 t/m 19 ( eerste fase )en Jan Ligthartstraat 1 t/m 19 worden in 2025 gesloopt en de woningen aan de Wibautstraat 34 t/m 64, Lorentzweg 34 t/m 42 en 46 t/m 54, Jan Ligthartstraat 2 t/m 18 en Piersonstraat 1 t/m 19 in 2027 ( tweede fase )

Het sociaal plan is per 1 december ingegaan en hebben de bewoners een stadsvernieuwingsurgentie gekregen en krijgen een verhuiskostenvergoeding als zij verhuizen naar een andere woning. De woningen zullen tijdelijk verhuurd worden door Gaphh.

Bewoners van de eerste fase kunnen terugkeren via een wisselwoning en de bewoners van fase 2 kunnen als ze dat willen naar de nieuwbouw van fase 1 verhuizen.

Bij de woningen aan de Schaepmanstraat 2 t/m 20, Piersonstraat 2 t/m 20 en Lorentzweg 141 t/m 179 gaan ze drainage aanbrengen om ervoor te zorgen dat de palen onder water blijven staan.

Panelen Dreven

Na de renovatie aan de Dreven zijn er diverse panelen losgekomen en dit is nu eindelijk na lange tijd opgelost.

Verder worden ook individuele problemen besproken, soms met succes en soms niet

Platform Overleg

In dit overleg zitten delegaties van HV Ons Belang uit de Krimpen a/d Lek, HSW uit Schoonhoven, Stichting Huurdersbelang  uit Krimpen a/d IJssel en de HBVL uit Lekkerkerk.

Namens de HBVL hebben dhr. v/d Ham en mevr. de Bruin hier zitting in.

Tijdens dit overleg worden zaken besproken die worden behandeld in het Centraal Overleg

Centraal Overleg Huurdersorganisaties ( COH )

Dit overleg vindt plaat tussen het platform en Qua Wonen, tijdens het overleg worden punten besproken die voor alle kernen gelden

Er is 3x maal overleg geweest

Adviezen die er gegeven zijn

Advies Huurverhoging

De huurverhoging was 2,3 % voor de sociale huurwoningen en 0,75 % voor complexen waar 50 % van de woningen een energielabel E, F of G had.

Het COH had een negatief advies gegeven hierop en een voorstel gedaan voor 1,5 % voor de sociale huurwoningen en 0,5 % voor complexen  met slechte energie labels.

Helaas heeft Qua Wonen het advies niet overgenomen.

Advies tuinophogingen

Als de straat opgehoogd wordt dan krijgt u van Qua Wonen een vergoeding die u kunt gebruiken om de tuin of een gedeelte van de tuin op te laten hogen door de aannemer die door Qua Wonen is aangesteld.

De vergoedingen zijn

€ 145 voor een kleine tuin tot 25 m2

€ 290,- voor een normale tuin van 25 tot 50 m2

€ 435,- voor een middelgrote tuin van 50 tot 75m2

€ 580,- voor een grote tuin van 75 tot 100 m2

€ 725,- voor een voor en achtertuin die groter is dan 100 m2

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgend de gemiddelde huurverhoging en het is ook mogelijk voor dit geld vaste planten en struiken via de aannemer te bestellen.

Advies geen huurverhoging bij aanbrengen van isolatiemaatregelen

In de nationale prestatieafspraken ( Dit zijn afspraken gemaakt door Aedes, Woonbond, VNG en de minister van volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) staat dat er vanaf 1 januari 2023 geen huurverhoging meer gerekend mag worden voor het aanbrengen van isolatiemaatregelen. Qua Wonen heeft besloten om dit al in 2022 in te laten gaan.

Dit houdt in dat de Emmastraat geen huurverhoging heeft gekregen voor deze maatregelen.

Advies herstructurering van 91 woningen aan de Lorentzweg e.o.

Er gaan 91 woningen gesloopt worden aan de Lorentzweg e.o.

Na vele gesprekken met Qua Wonen bleek dit de beste oplossing en  Dhr. v/d Ham zit in de Klankbordgroep namens de HBVL en mevr. de Bruin ook als bewoner.

Fusie Qua Wonen en Woningbouwstichting de Samenwerking

Per 1 januari 2022 is Woningbouwstichting de Samenwerking gefuseerd met Qua Wonen.

Qua Wonen is nu de nieuwe verhuurder van 264 woningen in Ouderkerk a/d IJssel en Lageweg van Woningbouwstichting de Samenwerking.

De huurdersorganisatie van de Samenwerking ( HOS ) is vanaf 1 januari 2022 ook betrokken bij de overleggen die plaats vinden tussen het COH en Qua Wonen.

Advies wijziging algemene beleidsregels vervangen van keukens

Keukens worden automatisch vervangen als deze 18 jaar of ouder zijn ook als deze keukens nog in een prima conditie verkeren bij mutatie. De huurder kan ook een nieuwe keuken aanvragen als deze 18 jaar is.

Met deze nieuwe regels worden keukens die ouder zijn dan 18 jaar en nog goed zijn niet meer vervangen.

Beleidsregels vervanging keukenonderdelen worden

QuaWonen vervangt of repareert op verzoek of bij mutatie keukenkasten, keukenblokken of aanrechtbladen die verjaard zijn of in onacceptabele mate versleten of verweerd zijn mits de schade niet veroorzaakt is door bewonersgedrag dat in strijd is met de algemene voorwaarden, oftewel mits sprake is van normaal gebruik.

o Verjaarde keukenonderdelen zijn keukenonderdelen met bouwjaar 1994 of eerder.

o Bij keukens jonger dan 18 jaar is pas sprake van reparatie of vervanging bij de zittende huurder als de slijtage of schade het gebruik van de keuken hindert.

o Bij zittende huurders met een keuken van 18 jaar of ouder die een gebrek melden, worden keukenonderdelen vervangen als de mate van slijtage of verwering het normale woongenot aantast, en de huurder dat wenst.

o Bij mutatieonderhoud worden keukenonderdelen actief vervangen waarvan de mate van slijtage of verwering het normale woongenot aantast, ongeacht de leeftijd van de keuken.

o QuaWonen vervangt genoemde zaken op het niveau van de standaard basiskwaliteit, maar biedt tijdens een keukenvervanging de huurder de mogelijkheid om op kosten van de huurder extra voorzieningen toe te voegen.

o QuaWonen vervangt geen keukenkasten of aanrechten die jonger zijn dan 18 jaar, waarvan duidelijk is dat de schade is veroorzaakt door bewonersgedrag. Ook niet tegen (gedeeltelijke) betaling. De huurder moet dat zelf organiseren. Hierop kunnen echter op maatschappelijke gronden uitzonderingen worden gemaakt door QuaWonen. Een huurder die een jongere keuken met schade achterlaat bij mutatie, waarvan duidelijk is dat dit is veroorzaakt door verkeerd bewonersgedrag kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade. De afschrijftermijn van de vervangingswaarde is/blijft 18 jaar. Een huurder met een keukenblok van 18 jaar of ouder is daardoor niet aansprakelijk voor de vervangingskosten.

o De keuze of QuaWonen het gehele keukenblok vervangt, of onderdelen daarvan, maakt QuaWonen op basis van wat doelmatig is op de langere termijn.

o De keukenkasten moeten wat betreft vorm en kleur een eenheid blijven. Als vervanging van een onderdeel nog de voorkeur heeft boven vervanging van het gehele pakket, moet dat onderdeel wel de oorspronkelijke kleur en vormgeving houden. Als dat niet mogelijk is moet dus alsnog alle kasten of zelfs het geheel vervangen worden, afhankelijk van wat doelmatig is.

o QuaWonen is verantwoordelijk voor de beoordeling of er sprake is van onacceptabele kwaliteit en voor de beoordeling welke onderdelen worden vervangen. QuaWonen kan de uitvoering van de beoordeling delegeren aan de co-maker.

o De verdere criteria en technische specificaties die worden gehanteerd bij deze beoordeling worden bepaald door de afdeling vastgoed in overleg met belanghebbende

Raad van Commissarissen

In 2022 is er 1 x overleg geweest met de 2 commissarissen die namens de huurders in de Raad zitten. Dit zijn mevr. van der Steen en mevr. van Os. Mevr. van der Steen is aan haar laatste termijn bezig en er is inmiddels een opvolger gevonden die als het goed is haar gaat opvolgen per 1 juli 2023.

Cursussen

Dit jaar is er een basiscursus huisvesting gevolgd.

Ook zijn er diverse Webinars gevolgd van de Woonbond

Buurtbeheer

Mevr. v/d Pol en dhr. Krijgsman zijn de vertegenwoordigers namens de HBVL wat buurtbeheer betreft. Zij hebben overleg met dhr. van der Dool de Buurtbeheerder van Qua Wonen van Lekkerkerk. Momenteel loopt het overleg minder maar we hopen dat dit komend jaar weer beter wordt.

Er is een facebookpagina “Ogen en oren in de wijk” waar staat wat Buurtbeheer allemaal doet.

Als u wat heeft waarvan u denkt, dit is wat voor het buurtbeheer dan kan u altijd Qua Wonen bellen of mailen naar info@quawonen.com t.a.v. Jorne van den Dool

Als u wat leuks wilt in uw buurt kunt u een aanvraag doen via het leefbaarheidsfonds voor een vergoeding zo is het ook weer mogelijk om een bijdrage te vragen voor een buurtbarbecue.

Geschillen Commissie Wonen Zuid-Holland ( GCWZH )

Bij conflicten tussen huurders en Qua Wonen kan de huurder het geschil voor leggen aan de Geschillen Commissie Wonen Zuid-Holland.

De Commissie kijkt dan of het geschil ontvankelijk verklaard wordt en na overleg met huurder en verhuurder tot een advies komen en die aan de corporatie meedelen.

Klachten van huurders kunnen naar info@gcwzh.nl of per post op Postbus 610, 3300 AP te Dordrecht gestuurd worden Het klachtenformulier kunt u vinden op de website www.gcwzh.nl

STEB

Dit jaar is er 1x overleg geweest met het bestuur van de STEB

In 2022 hebben de huurders van de STEB weer geen huurverhoging gekregen

De servicekosten t/m 2020 zijn nu afgerond, bijna alle bewoners krijgen geld terug.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt dat er geen huismeester meer is wat een grote post was op de servicekosten.

De servicekosten van 2017 en 2018 zijn inmiddels afgerekend en 2019 en 2020 wordt voor het eind 2022 betaald.

Er wordt geprobeerd om per 2023 de servicekosten weer naar de HBVL te sturen

Om te besparen op de energiekosten in de openbare ruimte is hier overal led verlichting en HR++ glas aangebracht.

De bewoners zijn geïnformeerd hoe om te gaan met energie.

Op de fietsenstalling is een sedum dak  aangelegd en ziet er mooi uit

Er wordt gekeken of dit ook mogelijk is om op de grote zaal dit aan te leggen.

Er zijn regentonnen besteld voor de Jagershoeve, hiervoor is subsidie ontvangen

Stukken behorende bij vergadering 2021

Jaarverslag Huurdersbelangen vereniging Lekkerkerk ( HBVL ) 2021

Leden

Het ledenaantal per 1 januari 2020 was 976

Het ledenaantal per 1 januari 2021 was 1001

894  leden Qua Wonen

95     leden bij de STEB

12      leden bij de appartementen van Kortland BV  aan de Burgemeester v/d Willigenstraat

Het ledenaantal is gestegen door o.a. de oplevering van de woningen aan de Kerkweg.

Samenstelling Bestuur

Dhr. J. v/d Ham           Voorzitter ( Onderhoud en Bestuurslid Huurdersplatform Krimpenerwaard )

Mevr. A. de Bruin       secretaris ( notuliste, huren ) (  secretaris Huurdersplatform Krimpenerwaard )

Dhr. H. Veen               extern penningmeester

Dhr. G. Verkaik            2de voorzitter ( HBVL Nieuws )

Mevr. Heuvelman       2de penningmeester / ledenadministratie

Mevr. v/d Pol              bestuurslid ( buurtbeheer )

Dhr. Krijgsman           bestuurslid ( buurtbeheer )

Mevr. Meinema         bestuurslid ( communicatie, HBVL Nieuws )

Vergaderingen

Bestuursvergaderingen

Er zijn 7 vergaderingen geweest in 2021 waarin het beleid wordt besproken en de lokale problemen. Vanwege corona zijn het minder vergaderingen als normaal

Voorbereidingen voor de Algemene ledenvergadering, Lokaal overleg en Centraal Overleg Huurdersorganisaties ( COH ).

Verschillende adviezen over beleidsplannen, zoals het huurbeleid

Lokaal overleg

Er is en 3 maal  overleg geweest in 2021, dit is een overleg tussen de HBVL en Qua Wonen, waar punten worden besproken die Lekkerkerk aangaan.

Punten die besproken zijn:

Onderhoudsprojecten

De HBVL heeft in overleg met Qua Wonen gesproken bij welke complexen energiemaatregelen plaats vinden.

In 2021 zijn er bij de woningen aan de Wilhelminastraat even zijde energiemaatregelen aangebracht i.p.v. 2020

De energiemaatregelen aan de Emmastraat gaan plaats vinden in 2022.

Inmiddels is er wel overleg geweest met een Klankbordgroep en Qua Wonen

Vanaf 1 juni zijn er 2 afdelingen bij Qua Wonen waardoor de problemen over minder schijven gaat en soepeler moet gaan werken. De 2 teams zijn,

Team Klantenservice & Verhuur bestaat uit de Klantenservice, Woonconsulenten en Bewonersbegeleiding. Gerco Kok is de teamleider Klantenservice & Verhuur

Team Sociaal Beheer bestaat uit Consulenten Sociaal Beheer, Incasso en Complex- en Buurtbeheer. Marc Lansink is de teamleider Sociaal Beheer

Planmatig onderhoud 2020

In 2021 stond er weer weinig op de planning

Schilderwerk aan de Lorentzweg e.o, bij deze woningen zijn de dakgoten geschilderd, de balkons opgeknapt en geschilderd en zo ook de betonnen randen en de kunststof kozijnen  zouden ook gepoetst worden maar van die schoonmaakbeurt was weinig te zien.

De woningen aan de watersniplaan 30 t/m 44 zijn ook geschilderd en ook Kerkweg 163 en 167.

Problemen Eteck Poolmanflat

Inmiddels is Ista sinds 1 januari 2021 de nieuwe warmte leverancier bij de Poolmanflat maar er wordt nog steeds gekeken naar de vreemde afrekeningen die verschillende bewoners hebben gekregen en wat hier de oorzaak van is, begin 2022 hopen we meer duidelijkheid te krijgen.

IBS heeft ook een gevelonderzoek gedaan en ook heeft Qua Wonen met de Aannemer Hemubo ook gekeken of er problemen zijn na de renovatie.

Vergoeding ophoging bij ophoging door de gemeente

Zand en grond geleverd door QuaWonen. Voortuin altijd vast bedrag van € 135,- Achtertuin is afhankelijk van de grote. < dan 25 m2 € 135,- 25 tot 50 m2 € 270,- >dan 50 m2 € 400,-

Het bedrag voor woningen bij een tuin aan de zijgevel hebben we nog steeds niet gekregen.

Panelen Dreven

Na de renovatie aan de Dreven zijn er enkele panelen losgekomen, hier wordt nog steeds onderzoek na gedaan wat de oorzaak hiervan is en kijken hoe deze problemen opgelost gaan worden.

Verder worden er ook klachten besproken van bewoners, soms met succes en soms niet

  Platform Overleg In dit overleg zitten delegaties van HV Ons Belang uit de Krimpen a/d Lek, HSW uit Schoonhoven, Stichting Huurdersbelang  uit Krimpen a/d IJssel en de HBVL uit Lekkerkerk. Namens de HBVL hebben dhr. v/d Ham en mevr. de Bruin hier zitting in. Tijdens dit overleg worden zaken besproken die worden behandeld in het Centraal Overleg

Centraal Overleg Huurdersorganisaties ( COH )

Dit overleg vindt plaat tussen het platform en Qua Wonen, tijdens het overleg worden punten besproken die voor alle kernen gelden

Vanwege corona heeft dit overleg 1x fysiek plaatsgevonden en 2 x via Teams

Adviezen die er gegeven zijn

Advies beleid mobiele communicatie

QuaWonen verleent voorwaardelijk medewerking aan de handhaving en uitbreiding van de huidige installaties en de plaatsing van eventuele nieuwe zendmasten. De volgende voorwaarden gelden:

 · QuaWonen werkt slechts mee als er geen reële alternatieven zijn om een dekkend mobiel communicatienetwerk tot stand te brengen.

· Het aandeel van QuaWonen in het totaal aan zendmasten in het werkgebied, wordt in verhouding niet meer dan het aandeel vastgoed dat QuaWonen bezit en geschikt is voor opstellingen.

 · Bij een verzoek om uitbreiding van het aantal installaties op bestaande panden, zijn netwerk operators gehouden aan het ‘Antenneconvenant’ uit 2010 wat betekent dat de meerderheid van de bewoners moet instemmen. QuaWonen zal bewaken dat die stap correct genomen wordt door de operator.

· De overeenkomsten met de netwerk operators moeten marktconform zijn en eindig. Uiterlijk elke tien jaar moet herziening van overeenkomsten mogelijk zijn of worden. · Bij het plaatsen van nieuwe-, gewijzigde- of verplaatste antenne installaties wordt gestreefd naar zo veel mogelijk behoud van geschikte (potentiele) ruimte voor zonne-energie installaties.

· De operators garanderen het beheer en goede afhandeling van meldingen.

 · Bij besluitvorming over nieuwe installaties in VVE complexen kan QuaWonen meewerken onder de voorwaarde dat ook een meerderheid van de huurders instemt.

· Zodra er gezaghebbende wetenschappelijke informatie is die voor de overheid aanleiding vormt om de blootstellingslimiten naar beneden aan te passen, of als operators zich niet aan afspraken houden, heroverweegt QuaWonen het beleid.

· De huuropbrengst vloeit naar de algemene middelen, en draagt zo bij aan de gehele exploitatie. ( huurmatiging, verduurzaming, onderhoud en dienstverlening.

Het COH heeft hier een positief advies gegeven mits het geen overlast geeft aan de huurders

Advies bijdrage aan huurders bij energieprojecten

Bij energieprojecten waarbij de huurder de woning niet hoefde te verlaten kregen de huurders een vast bedrag van € 250,–

In overleg met een delegatie van het COH zijn nu betere afspraken gemaakt.

Voor tijdelijk minder woongenot en eventuele kleine afwerkingspunten ontvangt iedereen een bijdrage van € 200,–

Bij vervanging van kozijnen met andere buitenmaten, dagmaten, kunststof kozijnen of draai kiepramen waar de raambekleding ( horren gordijnen e.d. ) niet meer passen wordt door de projectgroep beoordeelt in welke ruimte dit aan de orde is en wordt berekend hoeveel de vergoeding is. Maximaal €150,– voor de woonkamer en € 75,– per slaapvertrek met een maximaal van € 350,– per woning

Binnen schilderwerk van kozijnen een vergoeding van € 50,– bij nieuwe houten of metalen kozijnen welke opgeleverd zijn in de grondverf of nieuwe ramen in oude herstelde houten kozijnen.

Voor afwerking van muren en plafonds ( behang of schilderwerk ) € 100,– per woonkamer en €50,– per ander vertrek met een maximaal van € 225, — Deze vergoeding alleen bij wijziging warmtebron, warmteleidingen, radiatoren of ventilatie. De projectgroep bepaalt of hierdoor schade ontstaat en hoeveel de vergoeding wordt.

Vervanging vloerbedekking € 25,– per m2 afgerond naar boven op 1m2. Deze vergoeding geldt voor gehele vloerrenovatie in 1 of meer kamers en wordt per adres berekend o.b.v. plattegronden van de woning,

Deze bedragen zijn 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Alle adressen in een project krijgen dezelfde bijdrage wat in het renovatie  voorstel al gecommuniceerd wordt met de bewoners.

Het COH heeft hierop een positief advies gegeven, het is een stuk beter dan de € 250,– die iedereen kreeg ongeacht wat er gedaan werd aan de woning.

Advies Labeling 55 + woningen

In Lekkerkerk waren alleen de woningen van de Parkflat nog als 55+ woningen gelabeld en daar zijn nu ook de woningen van Parkwijk weer bijgekomen.

Advies huurverhoging

De huurverhoging 2021 / 2022 was wettelijk vastgesteld op 0 % voor sociale huurwoningen en daar is een positief advies op gegeven.

Fusie Qua Wonen en Woningbouwstichting de Samenwerking

Per 1 januari 2022 is Woningbouwstichting de Samenwerking gefuseerd met Qua Wonen.

Qua Wonen is nu de nieuwe verhuurder van 264 woningen in Ouderkerk a/d IJssel en Lageweg van Woningbouwstichting de Samenwerking.

De huurdersorganisatie van de Samenwerking ( HOS ) zal vanaf 1 januari 2022 ook betrokken worden bij de overleggen die plaats vinden tussen het COH en Qua Wonen.

Advies vervangen Cv-ketels

Cv-ketels werden altijd na 15 jaar vervangen en dit is verander zonder dat het COH hierover is geïnformeerd. Het COH heeft het advies gegeven om dit weer terug te draaien na 15 jaar.

De reactie van Qua Wonen is dat dit nu gebeurt in het jaar dat de Cv-ketel 18 jaar wordt.

We houden dit in de gaten.

Advies aanvraag wijziging ZAV-beleid ( zelf aangebrachte voorzieningen )

Het COH kon zich niet helemaal vinden in dit nieuwe beleid en hierna is diverse malen overleg geweest en goed geluisterd naar het COH.

Er is naar ons inziens inmiddels een goed en overzichtelijk beleid gemaakt en zodra het mogelijk is wordt er een link geplaatst op www.hbvlekkerkerk.nl om de mogelijkheid te bieden om deze te bekijken. Uiteraard is deze ook te vinden op de site van Qua Wonen.

Advies vrije toewijzingsruimte

Tot 1 januari 2022 moest de corporatie 80 % van de huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen tot 40.024 ( prijspeil 2021 ).

10% van de woningen mochten verhuurd worden aan huishoudens met een inkomen tot 44.655 euro ( prijspeil 2021 ) en de andere 10 % mocht vrij worden toegewezen waar Qua Wonen een inkomensgrens hanteerde van 60.000 euro

Dit was de 80-10-10 regel

Door een wetswijziging moet er vanaf 1 januari 2022 92,5 % van de woningen verhuurd worden aan éénpersoonshuishoudens met een inkomen tot 40.765 euro ( prijspeil 2022 ) of aan meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot 45.015 euro ( prijspeil 2022 ).

Er blijft dan 7,5 % over voor vrije toewijzingsruimte over. Het percentage kan opgehoogd worden tot 15 % als dit wordt vastgelegd wordt in de prestatie afspraken.

Het is niet zo dat Qua Wonen de volledige 15 % gaat gebruiken maar heeft te kort aan 7,5 % om de ingeslagen te blijven volgen.

Deze regel wordt dus nu in de prestatieafspraken geregeld zodat er 15 % vrije toewijzingsruimte gebruikt kan worden i.p.v. 7,5 %.

Huurverlaging

Er zijn 2200 woningen met een huur boven de € 633,– voor 1 of 2-persoonshuishoudens en boven de € 678,– voor huishoudens van 3 personen of meer.

Er komen 900 huurders in aanmerking voor huurverlaging welke gemiddeld komt op € 47,– per huishouden. Deze huurders hebben hier een brief over ontvangen.

Huurders die ook dachten recht te hebben op huurverlaging door inkomens terugval konden dit aanvragen bij Qua Wonen

Visitatie

Raeflex is het bureau wat de visitatie van Qua Wonen heeft afgenomen. Dit gebeurt 1x in de

4 jaar.

Er wordt dan met verschillende belanghebbenden gesproken zoals gemeenten, huurdersorganisaties etc. Hiervan wordt een rapport opgemaakt en Qua Wonen heeft het goed gedaan met een gemiddelde score van een 8  op de volgende 4 en punten presteren naar opgaven ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance.  U kunt dit rapport vinden op de site van Qua Wonen en u schrijft Visitatierapport bij “waarmee kunnen we u helpen” dan kunt u het inzien.

Energieprojecten samen met onderhoudswerkzaamheden

In 2021  zijn er alleen de woningen aan de Wilhelminastraat 30 t/m 80 gerenoveerd en gelijk energiebesparende maatregelen aangebracht. De woning krijgt na deze upgrade een beter energielabel wat zorgt voor meer comfort in de woning. De huurder betaald alleen een kleine huurverhoging voor de verbetering van de woning en niet voor het onderhoud. Er is ook een hardheidsclausule om er voor te zorgen dat als bij gelijkblijvende omstandigheden minder op het gasverbruik wordt bespaart dan de huurverhoging is er een herberekening plaats vindt en als het zo is het verschil wordt terugbetaald.

Cursussen

Vanwege Corona zijn dit jaar geen cursussen gevolgd

Buurtbeheer

Mevr. v/d Pol en dhr. Krijgsman zijn de vertegenwoordigers namens de HBVL wat buurtbeheer betreft. Zij hebben overleg met dhr. van der Dool de Buurtbeheerder van Qua Wonen van Lekkerkerk.

Er is een facebookpagina “Ogen en oren in de wijk” waar staat wat Buurtbeheer allemaal doet.

Als u wat heeft waarvan u denkt, dit is wat voor het buurtbeheer dan kan u altijd Qua Wonen bellen of mailen naar info@quawonen.com t.a.v. Jorne van den Dool

Geschillen Commissie Wonen Zuid-Holland ( GCWZH )

Bij conflicten tussen huurders en Qua Wonen kan de huurder het geschil voor leggen aan de Geschillen Commissie Wonen Zuid-Holland.

De Commissie kijkt dan of het geschil ontvankelijk verklaard wordt en na overleg met huurder en verhuurder tot een advies komen en die aan de corporatie meedelen.

Klachten van huurders kunnen naar info@gcwzh.nl of per post op Postbus 610, 3300 AP te Dordrecht gestuurd worden Het klachtenformulier kunt u vinden op de website www.gcwzh.nl

STEB

Dit jaar is er 1x overleg geweest met het bestuur van de STEB

In 2021 hebben de huurders van de STEB voor het zesde jaar op rij geen huurverhoging gekregen.

De controle van de servicekosten verloopt nog steeds stroef en we hopen dit toch weer op te gaan pakken in 2022

Ledenjaarvergadering

Uitnodiging Ledenvergadering 2021/2022 van Huurdersbelangenvereniging Lekkerkerk

De vergadering wordt gehouden in hotel restaurant de Witte Brug te Lekkerkerk op dinsdag 20 juni aanstaande

Aanvang 19.30 uur.  Zaal open 19.00 uur.

Alle stukken behorende bij deze vergadering zijn te lezen op de website van de
HBV Lekkerkerk
www.hbvlekkerkerk.nl 
Wilt u een papieren of digitale versie van deze stukken ontvangen kunt u
deze aanvragen bij Mevr. A. de Bruin per mail of per telefoon.
Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP  Lekkerkerk. Telefoon 0180-663182 
E-mail: annie@hbvlekkerkerk.nl

Wij nodigen alle leden van harte uit deze vergadering bij te wonen.
Meldt u zich hiervoor aan via bovenstaand adres, mail of telefoonnummer 
bij  mevr. A. de Bruin

Agenda Jaarvergadering HBVL 2021 -2022 gehouden op 20 juni 2023
Locatie: Witte Brug, Kerkweg 138
Aanvang 19.30 Zaal open 19.00

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. In en uitgaande stukken
 5. Notulen algemene ledenvergadering 2019 – 2020
 6. Jaarverslag 2021
 7. Jaarverslag 2022
 8. Financieel verslag 2021
 9. Financieel verslag 2022
  10.Verkiezing kascontrolecommissie
  11.Verkiezing bestuursleden 2023
  Mevr. de Bruin aftredend en herkiesbaar
  Mevr. v/d Pol aftredend en herkiesbaar
  Dhr. Verkaik aftredend en herkiesbaar
  Mevr. Meinema aftredend en herkiesbaar
  Aftredend en niet herkiesbaar dhr. Veen
  Dhr. van Milligen heeft zich beschikbaar gesteld om toe te treden
  tot het bestuur
  Dhr. Mudde heeft zich beschikbaar gesteld voor extern penningmeester
 10. Contributie
 11. Goedkeuring Statuten HBV Lekkerkerk
 12. Pauze
  15.Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
  Alle stukken behorende bij deze vergadering zijn te lezen op de website van de
  HBV Lekkerkerk https://www.hbvlekkerkerk.nl/
  Wilt u een papieren of digitale versie van deze stukken ontvangen kunt u
  deze aanvragen bij Mevr. A. de Bruin per mail of per telefoon.
  Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP Lekkerkerk. Telefoon 0180-663182
  E-mail: annie@hbvlekkerkerk.nl
  Wij nodigen alle leden van harte uit deze vergadering bij te wonen.
  Meldt u zich hiervoor aan via bovenstaand adres, mail of telefoonnummer
  bij mevr. A. de Bruin,

Jaarvergadering 2023

Zet vast in uw agenda, 20 juni aanstaande is de jaarvergaderingen van de Huurdersbelangenvereniging Lekkerkerk 2022 en 2021.
Aanvang 19.30 uur in de Witte Brug te Lekkerkerk. Zaal open 19.00 uur.
Nadere berichten en stukken behorende bij vergadering volgen.

Huursverhogingen 2023

Niet langer inflatievolgende huurverhoging

11 januari 2023

De huurverhoging van 2023 volgt niet de inflatie, maar de gemiddelde loonstijging. De meeste sociale huurders kunnen dit jaar een huurverhoging van maximaal 3,1% krijgen.

Huurprijzen in 2023
Getty Images

In 2022 was de inflatie historisch hoog. Mede onder druk van de Woonbond is de regering afgestapt van een jaarlijkse huurverhoging die gebaseerd is op de inflatie. Anders zouden er per 1 juli huurstijgingen volgen van ruim 11%.

Huurverhoging volgt gemiddelde loonstijging

Het nieuwe beleid is dat de jaarlijkse huurverhoging de gemiddelde loonstijging van het voorafgaande jaar volgt. In 2022 was er een gemiddelde loonstijging van 3,1%.

Sociale huur

Huur je een woning met een gereguleerde huurprijs? Dan mag de huur per 1 juli 2023 met maximaal 3,1% omhoog. Tenzij je een lage huur hebt of een relatief hoog inkomen. Bij een huur die lager is dan €300 per maand mag de huur met maximaal 25 euro stijgen. Bij een relatief hoog inkomen is dit maximaal 50 of 100 euro per maand.  Lees meer.

Voor corporaties geldt dat de gemiddelde huurverhoging van hun sociale huurwoningen (de huursom) niet hoger mag zijn dan 2,6%.

Vrijesectorhuur

Huur je een woning met een geliberaliseerde huurprijs?  Dan mag je huur met maximaal 4,1% omhoog. Voor de vrije sector heeft de overheid bepaald dat de jaarlijkse huurstijging 1% bóven de gemiddelde loonstijging mag liggen.

Huurverlaging voor specifieke groep corporatiehuurders

Een specifieke groep sociale huurders van woningcorporaties krijgt per 1 juli 2023 huurverlaging in plaats van huurverhoging. Het gaat om sociale huurders met een laag inkomen én een huur boven de €575. Lees meer over eenmalige huurverlaging.

JAARLIJKSE HUURVERHOGING

Archieven

juli 2024
M D W D V Z Z
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Bezoekers

116120
Total Visitors