Huur bevriezen of verlagen voor bepaalde groep huurders

Eind vorig jaar is er een Sociaal Huurakkoord afgesloten en hierin is opgenomen de mogelijkheid om de huur te bevriezen of te verlagen voor bepaalde groepen huurders.

In afwachting van wetgeving voor tijdelijke huurverlaging en tijdelijke huurbevriezing kunnen huurders bezwaar maken op de huurverhoging 2019 als zij behoren bij de doelgroepen zoals geformuleerd in het Sociaal Huurakkoord. Zij leveren een inkomensverklaring 2018 en eventueel een uittreksel BRP ( basis registratie personen ) met gezinssamenstelling als bewijs.

Ale een huurder een inkomen heeft wat recht geeft op huurtoeslag en een huur heeft boven de aftoppingsgrens van € 607,46 voor 1 of 2 – persoonshuishoudens en € 651,03 voor 3 of meerpersoonshuishoudens kan er huurbevriezing worden aangevraagd.

Voor Lekkerkerk is dit de belangrijkste en moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd

Het is ook mogelijk als u een inkomen heeft tussen de huurtoeslaggrens ( € 22.700 voor 1- persoonshuishouden, € 30.825 voor meer persoonshuishoudens, € 22.675 voor 1 – persoonshuishoudens die de AOW leeftijd hebben bereikt en € 30.800 voor meer persoonshuishoudens die de AOW leeftijd hebben bereikt ) en € 42.436 en een huur die hoger is dan € 720,42 netto is het mogelijk om huurbevriezing te krijgen.

Huurverlaging

Als een huurder recht heeft op huurtoeslag en een huur heeft boven de € 720,42 is het mogelijk om de huur te verlagen tot deze grens

Als een huurder een inkomen heeft dat recht geeft op huurtoeslag en in een woning woont met een huur boven de € 720,42 waar de streefhuur hier onder valt dan is kan Qua Wonen de huur verlagen naar de streefhuur

Als een huurder tijdelijk een inkomen heeft dat recht geeft op huurtoeslag en woont in een woning met een huur boven de € 720,42 dan kan Qua Wonen een tijdelijke huurkorting aanbieden.

Huurder moet zelf het initiatief nemen om huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen.

Als u denkt hiervoor in aanmerking denkt te komen kunt u contact opnemen met Qua Wonen

Salderen gaat door tot 2023

29 april 2019

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft laten weten de salderingsregeling tot 2023 in stand te houden. Dat is drie jaar langer dan was voorzien in het Regeerakkoord.  Dat is goed nieuws voor mensen met zonnepanelen op hun dak. Toch blijft het afschaffen van de salderingsregeling een risico voor huurders in een Nul-op-de-meter woning.

De Salderingsregeling houdt in dat je op jaarbasis de opgewekte stroom van je zonnepanelen af kan trekken van je eigen gebruik. Je betaalt  hier dus niet voor, ook geen energiebelasting. Alleen over je netto verbruik (afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaal je de kosten voor het verbruik en de energiebelasting. Een simpele en voordelige regeling.

Geleidelijk afgebouwd

Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn.

Wat gebeurt er met Nul-op-de-meter woningen?

De grote vraag is wat er gebeurt met Nul-op-de-meter (NOM) woningen als de salderingsregeling verdwijnt. Dit zijn woningen die minstens zo veel energie moeten opleveren als verbruiken. Huurders betalen voor een dergelijke woning een Energieprestatievergoeding (EPV) in plaats van een energierekening. Met dit bedrag kan een verhuurder de investering in de verduurzamende renovatie terugverdienen. Voor de huurder kan dit uit als de energierekening inderdaad verdwijnt en de EPV lager is dan de energierekening was. Door het geleidelijk afschaffen van de salderingsregeling wordt dat een stuk moeilijker. Bij NOM-woningen ligt het dak vaak vol met zonnepanelen. Het afschaffen van de salderingsregeling is hier dus een streep door de rekening. De energierekening zou voor deze huurders weer kunnen stijgen terwijl ze ook een EPV betalen. 

Nieuwkrant ALV 2019

Nieuwskrant voorjaar 2018

Nieuwskrant voorjaar 2018

Privacyverklaring.

Privacyverklaring.

 Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk (HBVL) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HBVL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

HBVL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

 – Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres.

HBVL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan HBVL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit belangenbehartiging in relatie tot u als huurder van een woning bij Woningbouwcorporatie QuaWonen en STEB.

HBVL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

HBVL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk, Postadres: Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP Lekkerkerk.

HBVL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 HBVL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk, Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP  Lekkerkerk.

Archief