Petitie Bilderdijkstraat, Bilderdijkhof en Potgieterstraat

Enige tijd geleden hebben de bewoners aan de Potgieterstraat, Bilderdijkstraat en Bilderdijkhof een brief gekregen om een petitie te ondertekenen voor het isoleren van de bergingen. Qua Wonen is van mening dat ruimtes die niet verwarmd worden niet geïsoleerd hoeven te worden ook als deze met een keukendeur naar de woning gaat en waardoor veel warmte verloren gaat.

Er moeten minimaal 56 ( 70 % ) ondertekende petities zijn om te proberen Qua Wonen zover te krijgen dit alsnog te doen.

Helaas zijn er nog maar 32 binnen

Woont u in één van deze woningen of kent u bewoners die het nog niet ingevuld hebben dan kan het nog steeds.

Hieronder ziet u de brief en petitie die ingeleverd kunnen worden op Bilderdijkstraat 102

Nieuwe kamer? Check je huurcontract

Veel studenten vinden rond deze tijd voor het eerst een kamer of woning. Leuk, eindelijk op jezelf wonen als het gelukt is woonruimte te vinden. Maar wat staat er eigenlijk in je huurcontract? 

Betaal je niet te veel huur? Die extra kosten voor de sleutel of het contract, mogen die eigenlijk wel? Stelt de verhuurder geen onredelijke eisen? En zo ja, moet je je daar dan aan houden omdat het in je contract staat?

Vreemde voorwaarden, boetes, hoge huurprijzen

Het is goed om aan het begin van de huurperiode kritisch naar het contract te kijken. Uit onderzoek van de Woonbond bleek dat veel huurders tegen onterechte kosten of vreemde voorwaarden aanlopen.

Onterechte kosten

Maar liefst 58% van de huurders geeft aan tegen onterechte kosten aan te lopen. Dat gaat het vaakst om contract- of administratiekosten (52,5%), op de voet gevolgd door sleutelgeld (20,9%) en verhuurkosten (19,3%). Huisbazen proberen zo huurders met extra kosten op te zadelen, terwijl dat helemaal niet mag. Huurders kunnen die kosten vaak dan ook achteraf nog terugvorderen.

Vreemde voorwaarden

Daarnaast lopen veel huurders tegen voorwaarden aan die helemaal niet door de verhuurder gesteld mogen worden. Maar liefst 80% van de huurders meldde dit. Denk daarbij aan een verbod op huisdieren, een samenwoonverbod, een boorverbod of een streng voorschrift over de kleuren waarin een woning geschilderd mag worden. 

Doe de online check

Om huurders hierbij te helpen heeft de Woonbond een online huurcontract check. Doe de check om te kijken of je contract klopt. Als blijkt dat er vreemde voorwaarden in staan, of je je afvraagt of je niet te veel huur betaalt, kun je onze juristen van de Huurderslijn naar je contract laten kijken.

Ook andere huurders dan studenten kunnen uiteraard gebruik maken van de check. 

Energie label

Energielabel nu ook voor huurders volledig inzichtelijk

29 augustus 2023

Na een jarenlange lobby van de Woonbond kunnen huurders nu het volledige energielabel van hun woning inzien. Voorheen was alleen de letter van het energielabel op te zoeken, nu ook de feiten waarop het label gebaseerd is. Dit succes is goed nieuws voor huurders, omdat het soort label veel consequenties heeft.

Veel huurders hebben twijfels over de juistheid van het label. De Woonbond vindt het belangrijk dat huurders de juistheid kunnen controleren en dat het vertrouwen in het energielabelsysteem groeit. Nu kan iedereen zelf controleren op welke gegevens het energielabel van zijn woning gebaseerd is en of deze kloppen.

“Er hangt voor huurders veel van het energielabel af,” zegt Bastiaan van Perlo, energie-expert bij de Woonbond. “Met name de volgorde waarin huurwoningen verduurzaamd worden. De woningen met label E, F of G zijn het eerste aan de beurt. Maar ook de hoogte van de huur hangt samen met het energielabel.”

Jarenlange strijd

De Woonbond heeft er lang voor gelobbyd dat huurders inzage krijgen in het volledige energielabel dat bij hun woning hoort. Vorig jaar beloofde minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting dat huurders uiterlijk in de zomer van 2023 inzage zouden krijgen. Met een kleine vertraging door een technische storing op MijnOverheid is deze belofte ingelost.

Niet meer afhankelijk van verhuurder

Tot nu toe konden huurders alleen de letter van het energielabel van hun huurhuis opzoeken via EP-online (www.ep-online.nl). De gegevens waarop het label gebaseerd was, waren niet in te zien. Deze waren alleen beschikbaar voor de eigenaar van de woning, de verhuurder. Huurders konden deze gegevens opvragen bij de verhuurder. Maar veel verhuurders waren niet bereid ze te delen. Nu is daar dus verandering in gekomen.

Energielabel direct downloaden

Huurders zijn nu niet meer afhankelijk van de verhuurder voor inzage in het energielabel. Een huurder kan voor het adres waarop die staat ingeschreven het document inzien en downloaden door met DigiD in te loggen op MijnOverheid. Het document staat onder het kopje Wonen, bij de tegel ‘energielabel’.

Meer informatie over het energielabel voor huurwoningen is te vinden in het dossier Energielabels van de Woonbond.

Ledenvergadering 8 augustus 2023

Ledenvergadering dinsdag 8 augustus 2023  in ontmoetingsruimte Park Plaza Koninginneweg 11

Wij roepen de leden van Huurdersbelangenvereniging Lekkerkerk op om aanwezig te zijn op een notarieel wettig verplichte ledenvergadering i.v.m. de goedkeuring van de nieuwe statuten.

Agenda

1.            Opening

2.            Vaststelling statuten

3.            Sluiting

Mochten niet het wettelijk verplichte aantal leden aanwezig zijn wordt aansluitend een tweede vergadering gehouden.

Agenda

1.            Opening

2.            Vaststelling statuten

3.            Sluiting

Aanvang eerste vergadering 19.30 uur.  Zaal open 19.00 uur.

Statuten en huishoudelijk regelement HBV Lekkerkerk

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT                                          HUURDERSBELANGENVERENIGING LEKKERKERK

17 april 2023

Doel en middelen

Artikel 1

Het doel en de middelen om dit doel te bereiken zijn omschreven in artikel 2 van de statuten.

Van de leden

Artikel 2

Per wooneenheid kan slechts één persoon als stemgerechtigd lid worden geregistreerd; in het algemeen de hoofdbewoner-(ster).

Artikel 3

De verplichting tot het betalen van de contributie gaat in op de eerste van een maand indien het lid vóór de 15e van die maand wordt ingeschreven, echter op de eerste van de volgende maand als de inschrijving na de 15e van een kalendermaand geschiedt.

Van het bestuur

Artikel 4

Elke twee jaar vindt een verkiezing van bestuursleden plaats. De leden van het bestuur treden af volgens onderstaand rooster, doch zijn terstond herkiesbaar;

  1. De ene verkiezing de voorzit(s)ter, 2e secretar(esse)is, 1e penningmeester(esse) alsmede de helft van de gewone bestuursleden.
  2. de andere verkiezing de 2e voorzit(s)ter, 1e secretar(esse)is, 2e penningmeester(esse) alsmede de overige gewone bestuursleden.

Artikel 5

Aftredende en andere verenigingsfunctionarissen zijn gehouden bij defungeren de zich onder hun bevindende boeken, bescheiden, materiële waarden en gelden op eerste aanmaning aan hun opvolger, dan wel aan het bestuur tegen ontvangstbewijs over te dragen.

Artikel 6

De penningmeester(esse) zorgt voor tijdige inning van de contributie beheert de gelden. Hij (zij) stelt aan het einde van het verenigingsjaar een verslag samen omtrent de toestand van de geldmiddelen en maakt, in overleg met de andere bestuursleden, een begroting  voor het volgende verenigingsjaar. Het financiële verslag en de begroting moeten aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering worden onderworpen.

LEDENVERGADERING

Artikel 7

De agenda van elke ledenvergadering wordt minstens 2 weken tevoren ter kennis van de leden gebracht.

STEMRECHT
 Artikel 8

Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzit(s)ter een uit drie leden bestaand stembureau. Dit stembureau beslist over de geldigheid van het stembiljet, terstond nadat dit geopend is.

VAN DE GELDMIDDELEN

Artikel 9

De contributie wordt in de algemene ledenvergadering per kalenderjaar vastgesteld. De inning geschiedt in de eerste maand van het kalenderjaar.

Artikel 10

Bestuursleden onthouden zich tegenover (bestuurs-) leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., die door andere leden die het ondergaan als ongewenst worden ervaren.

 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

Bij twijfel over de uitleg van enige bepalingen van het huishoudelijk reglement en in gevallen waarin het niet voorziet, beslist de ledenvergadering. Acht het bestuur het geval dringend, dan beslist dit, onder nadere goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering.

Artikel 12

Ieder lid ontvangt bij toetreding tot de vereniging gratis een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 13

Een voorstel tot wijziging van de statuten en/of het huishoudelijk reglement komst slechts in behandeling wanneer het gedaan is door het bestuur of door minstens 10 procent van de leden.

Archieven

mei 2024
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Bezoekers

101687
Total Visitors