Ledenjaarvergadering

Uitnodiging Ledenvergadering 2021/2022 van Huurdersbelangenvereniging Lekkerkerk

De vergadering wordt gehouden in hotel restaurant de Witte Brug te Lekkerkerk op dinsdag 20 juni aanstaande

Aanvang 19.30 uur.  Zaal open 19.00 uur.

Alle stukken behorende bij deze vergadering zijn te lezen op de website van de
HBV Lekkerkerk
www.hbvlekkerkerk.nl 
Wilt u een papieren of digitale versie van deze stukken ontvangen kunt u
deze aanvragen bij Mevr. A. de Bruin per mail of per telefoon.
Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP  Lekkerkerk. Telefoon 0180-663182 
E-mail: annie@hbvlekkerkerk.nl

Wij nodigen alle leden van harte uit deze vergadering bij te wonen.
Meldt u zich hiervoor aan via bovenstaand adres, mail of telefoonnummer 
bij  mevr. A. de Bruin

Agenda Jaarvergadering HBVL 2021 -2022 gehouden op 20 juni 2023
Locatie: Witte Brug, Kerkweg 138
Aanvang 19.30 Zaal open 19.00

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. In en uitgaande stukken
 5. Notulen algemene ledenvergadering 2019 – 2020
 6. Jaarverslag 2021
 7. Jaarverslag 2022
 8. Financieel verslag 2021
 9. Financieel verslag 2022
  10.Verkiezing kascontrolecommissie
  11.Verkiezing bestuursleden 2023
  Mevr. de Bruin aftredend en herkiesbaar
  Mevr. v/d Pol aftredend en herkiesbaar
  Dhr. Verkaik aftredend en herkiesbaar
  Mevr. Meinema aftredend en herkiesbaar
  Aftredend en niet herkiesbaar dhr. Veen
  Dhr. van Milligen heeft zich beschikbaar gesteld om toe te treden
  tot het bestuur
  Dhr. Mudde heeft zich beschikbaar gesteld voor extern penningmeester
 10. Contributie
 11. Goedkeuring Statuten HBV Lekkerkerk
 12. Pauze
  15.Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
  Alle stukken behorende bij deze vergadering zijn te lezen op de website van de
  HBV Lekkerkerk https://www.hbvlekkerkerk.nl/
  Wilt u een papieren of digitale versie van deze stukken ontvangen kunt u
  deze aanvragen bij Mevr. A. de Bruin per mail of per telefoon.
  Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP Lekkerkerk. Telefoon 0180-663182
  E-mail: annie@hbvlekkerkerk.nl
  Wij nodigen alle leden van harte uit deze vergadering bij te wonen.
  Meldt u zich hiervoor aan via bovenstaand adres, mail of telefoonnummer
  bij mevr. A. de Bruin,