Woonbond persbericht

Woonbondpersbericht

Grootschalige liberalisering dreigt

Minister Blok wil een fors aantal sociale huurwoningen liberaliseren door ze over te plaatsen naar een commerciële BV. De Woonbond vindt deze nieuwe plannen volstrekt ongewenst. De vermindering van de sociale huurwoningen met honderduizenden is een aanslag op de beschikbaarheid van betaalbare woningen en op de betaalbaarheid van het huren.

Vandaag bracht de NOS de notitie van minister Blok naar buiten met de nieuwe plannen over de herziening van de Woningwet. Pluspunt is dat de positie van huurders bij de woonvisie en de prestatieafspraken versterkt wordt. Minpunten zijn daarentegen de sterke inperking van het taakgebied van corporaties en het onderbrengen van het financiële toezicht bij de minister; dit bedreigt de onafhankelijkheid en de professionaliteit van het toezicht.

Meest opvallende minpunt is dat de minister niet alleen het commerciële bezit van corporaties in een commerciële (overgangs-) BV wil plaatsen, maar ook een groot deel van de te liberaliseren woningen. Het gaat hier om sociale huurwoningen die op grond van het aantal woningwaarderingspunten te liberaliseren zijn, omdat ze meer dan 141 punten hebben. De huur kan hierdoor onbeperkt stijgen boven de liberalisatiegrens van € 681. Het gaat hierbij om ongeveer 200.000 tot 300.000 woningen.

De Woonbond is er fel tegen dat het aantal sociale huurwoningen met zo’n 10% wordt verlaagd. Dit betekent minder betaalbare huurwoningen en nog langere wachtlijsten. Zeker in deze tijd van crisis, toenemende werkloosheid en koopkrachtdaling is dat absoluut ongewenst. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘We gaan toch niet beleven dat via een aanpassing van de woningwet een nieuwe aanval wordt gedaan op de betaalbare woningvoorraad. Hier moet de politiek een stokje voor steken. De nadruk moet de komende jaren juist liggen in de uitbreiding in plaats van de inkrimping van de sociale huurvoorraad.’

Woonbond blijft strijden tegen de gluurverhoging

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de gluurverhoging. De Woonbond ziet de wetgeving als onrechtvaardig en moeilijk uitvoerbaar en blijft zich er tegen verzetten. De Woonbond voorziet dat tienduizenden huurders bezwaar zullen maken.

De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat de huren met 4 tot 6,5 procent omhoog gaan en de privacy van huurders wordt geschonden. Dat leidt tot armoede en rechtsongelijkheid. De Woonbond vindt dat onacceptabel. Daarbij voorziet de Woonbond grote problemen bij de uitvoering van de gluurverhoging. De wetgeving rammelt en verhuurders zullen overspoeld worden met bezwaren en procedures tegen de huurverhogingsvoorstellen.

De Woonbond gaat zijn 1,5 miljoen leden intensief voorlichten over de gluurverhoging en de te verwachten problemen rond de uitvoering ervan. Vanzelfsprekend wordt daarbij hulp en ondersteuning geboden, zodat iedereen die een foutief huurverhogingsvoorstel in de brievenbus krijgt ook daadwerkelijk bezwaar zal maken. Bezwaar maken kost weinig inspanning voor huurders en zal in veel gevallen lonend zijn.

Huurdersorganisaties hebben het recht om op plaatselijk niveau advies te geven over het huurbeleid van verhuurders. De Woonbond roept huurdersorganisaties op om negatief te adviseren vanwege problemen met de betaalbaarheid van het huren voor de lage en bescheiden middeninkomens, maar ook vanwege de onuitvoerbaarheid van de gluurverhogingswetgeving. De Belastingdienst heeft lang niet van alle huishoudens de inkomensgegevens en ook niet de actuele inkomensgegevens. De kans op fouten is daardoor groot.

Veel verhuurders hebben al besloten om de gluurverhoging niet door te voeren. Woonbonddirecteur Ronald Paping roept de overige verhuurders op om ook af te zien van de gluurverhoging: ‘Doe het uw huurders niet aan, maar doe het ook uw eigen organisatie niet aan. Minimale extra opbrengsten gaan gepaard met gigantisch extra werk en veel onrust en ongenoegen bij uw huurders.’

Huuralarm

14-12-2012Woonbond en FNV Bouw luiden noodklok over huurbeleid

Huurders en bouwbond FNV Bouw luiden dinsdag 18 december om 12.30 uur op het Plein in Den Haag gezamenlijk de noodklok over het huurbeleid. Bij minister Blok en leden van de Eerste Kamer, die de plannen komende week bespreken, wordt gepleit voor investeren, in plaats van een verhuurdersheffing die bij de huurder op het bordje komt.

“Investeren is een oplossing die alleen maar winnaars kent,” stelt Woonbond-directeur Ronald Paping. “Wonen blijft betaalbaar, de bouw kan aan het werk en minister Blok krijgt het geld dat hij nodig heeft.”

www.actiehuuralarm.nl

Het kabinet wil vanaf 2013 een verhuurdersheffing invoeren. Volgend jaar bedraagt de heffing 50 miljoen, maar hij moet oplopen naar jaarlijks 2 miljard euro per 2017.

Volgens de Woonbond komt dit linksom of rechtsom op het bordje van de huurder. De Tweede Kamer is al akkoord met een heffing van 800 miljoen als onderdeel van het Belastingplan 2013. De Eerste Kamer buigt zich dinsdag over de heffing.

De heffing leidt behalve tot extra huurverhoging ook tot minder nieuwbouw, onderhoud, renovatie en energiebesparende maatregelen. “Daarom treft dit niet alleen huurders en woningzoekenden, maar ook de bouw,” stelt Charley Ramdas, vice-voorzitter van FNV Bouw. “Bouwplannen worden nu al stopgezet door de dreigende verhuurdersheffing. Per week worden 250 bouwvakkers werkloos. Keer dit tij door verhuurders te laten investeren. Dankzij de belastingopbrengst die voortvloeit uit die investeringen, komt minister Blok dan evengoed aan het geld dat hij nodig heeft.”

De Woonbond, die ruim 900 huurdersverenigingen en -commissies met 1,5 miljoen leden vertegenwoordigt, lanceerde onlangs de campagne ‘Huuralarm’. In de eerste dagen ondertekenden al ruim 10.000 mensen een petitie die oproept op om huren betaalbaar te houden en de woningmarkt uit het slop te trekken.

De noodklok wordt dinsdag 18 december 12:30 uur geluid op het Plein in Den Haag. Aanwezig zijn delegaties van de Woonbond en FNV Bouw met protestborden en een noodklok; woordvoerders van partijen in de Eerste Kamer; en minister Blok van Wonen (de laatste zeer waarschijnlijk.)

Welke partij is de beste voor huurders?

WOONBONDPERSBERICHT

De Woonbond publiceert vandaag een overzicht van de woonparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van 11 politieke partijen. Op de Woonbondsite staat ook een online poll waar bezoekers kunnen stemmen op de partij die volgens haar of hem het beste is voor huurders. Op vrijdagmiddag 7 september houdt de Woonbond in Utrecht ‘Het grote huurdebat’.
De afgelopen jaren kwam er voor huurders weinig goed nieuws uit politiek Den Haag. Kortingen op de huurtoeslag, de Europese inkomensnorm, Donnerpunten en extra huurverhogingen voor middeninkomens (gluurverhogingen) betekenden allemaal nieuwe problemen voor huurders. Een klein lichtpunt was de herziening van de woningwet, na vijftien jaar voorbereiding, waarbij de zeggenschap van huurders en het toezicht op corporaties zijn verbeterd.
De grote vraag is natuurlijk wat een nieuwe regering voor huurders in petto heeft. Dat weten we natuurlijk pas over een aantal maanden, maar we hebben natuurlijk wel de verkiezingsprogramma’s. Op het moment dat we dit overzicht publiceren zijn nog niet alle verkiezingsprogramma’s definitief. D66 en VVD houden hun congressen pas op 25 augustus. De doorrekening door het Centraal Planbureau van alle programma’s wordt op 27 augustus geleverd.
Wat hebben de partijen huurders te bieden?
De meeste partijen willen een aanpassing van het huurprijsbeleid richting meer marktconforme huren. De definitie daarvan verschilt echter. De VVD wil 3% boven inflatie, het CDA wil “richting werkelijke huurwaarde” en bij D66 bepaalt het “woongenot de huurwaarde”. PvdA  en ChristenUnie kiezen voor de huursombenadering, maar bij de PvdA is de ruimte 1% boven inflatie en bij ChristenUnie 2%. SP en PVV willen inflatievolgend huurbeleid. PvdA en SP willen de Donnerpunten terugdraaien. De PvdA wil de Europese inkomenseis van 34.000 euro verhogen, de SP wil deze inkomenseis aanpakken.
Vrijwel alle partijen kiezen voor inkomensafhankelijke huren. De VVD spreekt zich expliciet uit voor de extra huurverhogingen van 1% en 5%, maar ook D66, SGP, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen een huurverhoging voor hogere inkomens, zonder precies te omschrijven op welke manier. SP, PVV en 50 Plus willen de gluurverhoging terugdraaien.
Veel partijen vinden dat de rol van de corporaties moet worden beperkt, maar de concrete voorstellen lopen sterk uiteen. Het CDA wil de grootte van corporaties afstemmen op de ‘menselijke maat’, D66, PVV en PvdA willen dat corporaties terugkeren naar hun kerntaak, bij GroenLinks mogen de corporaties alleen activiteiten ontplooien gerelateerd aan hun sociale doelstellingen en de Partij voor de Dieren wil de privatisering van de corporaties terugdraaien en grote corporaties splitsen. De SP wil grote corporaties die slecht presteren kunnen opknippen en een investeringspakket voor de bouw van goedkope huurwoningen in ruil voor afrekenbare afspraken met de corporaties. De VVD wil de corporatiesector in vijf tot tien jaar halveren door op grote schaal woningen te verkopen, waarbij huurders het eerste recht op koop hebben.
Andere partijen zien het kooprecht anders. PvdA en GroenLinks willen wel de mogelijkheid tot verkoop aan de zittende huurder maar geen verkoopplicht. De SP wil dat corporaties terughoudender worden met verkoop en de ChristenUnie wil geen kooprecht maar wel kopen door zittende huurders stimuleren.
Vrijwel alle partijen willen energiebesparing stimuleren, maar verschillen in hun aanpak.
Woningmarktakkoord Wonen 4.0, dat de Woonbond in mei sloot met Aedes (koepel van woningcorporaties), Vereniging Eigen Huis en de vereniging van makelaars, wordt door D66 en GroenLinks expliciet onderschreven. De ChristenUnie noemt het wel, maar kiest voor een andere oplossing. Andere partijen noemen het akkoord niet in hun programma.
Poll en debat
Vanaf vandaag kan iedereen in de Woonbond online poll stemmen op de partij die volgens haar of hem het beste is voor huurders.
Aan de vooravond van de verkiezingen houdt de Woonbond op vrijdagmiddag 7 september in Utrecht een groot verkiezingsdebat onder leiding van publicist en presentator Pieter Hilhorst. Hij zal in drie ronden de woordvoerders van de grootste partijen het vuur aan de schenen leggen. Voorafgaand aan het debat zal hij de vier ondertekenaars interviewen van het in mei gesloten akkoord voor de woningmarkt Wonen 4.0: Ronald Paping (Woonbond), Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis), Marc Calon (Aedes) en Ger Hukker (NVM). 

Gluurverhoging voor 2012 van de baan

Woonbondpersbericht

Gluurverhoging voor 2012 van de baan

Het is minister Spies niet gelukt om het wetsvoorstel dat een extra huurverhoging van 5% mogelijk maakt voor inkomens vanaf 43 duizend euro (de gluurverhoging) door het parlement te loodsen. Het voorstel moet nog steeds besproken worden in de Eerste Kamer, die deze week met reces is gegaan. De minister geeft in een brief aan de Tweede Kamer nu aan dat ze er naar streeft het wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2013 in werking te laten treden.

Dit uitstel betekent in de praktijk dat extra huurverhogingen niet mogelijk zijn voor 1 juli 2013. Huurverhogingen per 1 januari zijn wettelijk onmogelijk omdat verhuurders maar een keer per jaar een huurverhoging door mogen voeren. De laatste huurverhoging (2,3%) dateert van 1 juli 2012.

Woonbond fel tegen gluurverhoging De Woonbond is fel gekant tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging omdat er voor mensen met een bescheiden middeninkomen nauwelijks alternatieven zijn op de koopmarkt of in de vrije sector. Het doel dat het kabinet met deze huurverhoging nastreeft – de doorstroming op gang brengen – komt door de extra huurverhoging geen stap dichterbij. Daarnaast betekent de huurverhoging een forse inbreuk op de privacy van huurders, omdat de Belastingdienst daarvoor inkomensgegevens aan verhuurders moet verstrekken. Tenslotte is de gluurverhoging een botte, willekeurige maatregel die zal leiden tot ongewenst strategisch gedrag. De acties en inhoudelijke argumenten van de Woonbond en anderen hebben ertoe geleid dat de gluurverhoging dit jaar niet zal worden ingevoerd.

Uitstel biedt kansen voor beter huurbeleid Het uitstel betekent dat een grote groep huurders niet geconfronteerd wordt met zeer forse huurverhoging. Maar bovendien biedt het de mogelijkheid om na de verkiezingen te kiezen voor een ander huurbeleid. Woonbonddirecteur Ronald Paping: “De Woonbond heeft duidelijke ideeën over een beter en socialer huurbeleid voor de komende jaren; ideeën die in lijn zijn met het breed gedragen woningmarktplan voor de langere termijn Wonen 4.0. Door de huursombenadering met een maximale stijging van 1% boven inflatie (inclusief het effect van nieuwe verhuringen) wordt de verhouding tussen huurprijs en kwaliteit verbeterd en de doorstroming bevorderd.”

Twee soorten gluurverhoging Na het zomerreces behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat de 1 % extra huurverhoging voor inkomens tussen 33 en 43 duizend euro regelt. Het voorstel over de 5% extra huurverhoging voor hogere inkomens is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft daar nog niet over gestemd. Dit wil de senaat pas doen als er meer bekend is over de andere ‘gluurverhogingswet’ van 1%.

Ook economen kritisch over effect Ook het economisch bureau van de ING liet zich deze week kritisch uit over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er wonen 600 duizend mensen die meer dan 33 duizend euro verdienen in een sociale huurwoning. Maar voor die groep zijn er op de markt slechts 93 duizend betaalbare koopwoningen beschikbaar, aldus ING. Gevolg zal zijn dat ‘scheefwoners’ meer huur gaan betalen, maar tegelijkertijd gewoon in hun woning blijven zitten.

Amsterdam, 11 juli 2012

Archief