Woonbond wil extra maatregelen voor koopkrachtbehoud minima

De Woonbond heeft een dringende oproep gedaan aan het kabinet en de Tweede Kamer om dreigend koopkrachtverlies voor huishoudens met de laagste inkomen ongedaan te maken. Het schrappen van de voorgestelde BTW-verhoging is volgens de Woonbond onvoldoende. De beste manier om de laagste inkomens te ontzien is de huurtoeslagregeling te verbeteren. Dat kan door de korting op de huurtoeslag van momenteel € 17,05 per maand af te schaffen.

Uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de koopkrachtontwikkeling voor 2008 en 2009 niet rooskleurig is. De gemiddelde koopkracht daalt in 2008 licht en groeit in 2009 maar heel beperkt (0,25%). Voor huishoudens met lagere inkomens ziet het koopkrachtbeeld er nog somberder uit. Zowel voor 2008 als 2009 is er voor hen sprake van koopkrachtdaling. Uit navraag bij het CPB is de Woonbond gebleken dat de koopkrachtdaling in 2009 voor minima en uitkeringsgerechtigden gemiddeld zelfs 1% bedraagt.

Het koopkrachtverlies in 2009 kan voor veel huishoudens worden voorkomen door een generieke maatregel, namelijk het achterwege laten van de BTW-verhoging van 19% naar 20%. Bijkomend positief effect is dat de inflatoire druk op de economie niet verder wordt vergroot. De Woonbond pleit echter ook voor gerichte maatregelen om de koopkracht van de huishoudens met lagere inkomens in ieder geval op peil te houden. Ook bij het niet doorgaan van de BTW-verhoging blijft een groot aantal minima er namelijk fors in koopkracht op achteruitgaan.

Het beste instrument hiervoor is volgens de Woonbond het verbeteren van de huurtoeslagregeling. De afgelopen jaren zijn veel huurders met lage inkomens er door de stijgende huren en de bezuiniging op de huurtoeslag fors op achteruitgegaan. Specifiek denkt de Woonbond aan het ongedaan maken van de korting van de huurtoeslag van op dit moment € 17,05 per maand. Deze korting is de Woonbond, andere maatschappelijke organisaties en vele politici al jarenlang een doorn in het oog. Door het schrappen ervan zal de koopkracht voor huurtoeslagontvangers gemiddeld 1,4% tot 1,9% hoger uitpakken. De totale kosten bedragen ongeveer € 200 miljoen en kunnen worden gefinancierd uit de gelden in de zogenaamde koopkrachtenveloppe die het kabinet in het Coalitieakkoord heeft gereserveerd voor onder andere de verbetering van de zorg- en huurtoeslag. Het Woonbondvoorstel past dan ook prima in het kabinetsbeleid.
V08.1024.PR
25 juni 2008