Persbericht Woonbond: Woonbond vraagt aandacht laagste inkomens

De koopkracht van huishoudens met een laag inkomen gaat erop achteruit. Het kabinet doet onvoldoende om dit probleem te tackelen. Het ontbreekt in de miljoenennota 2009 aan de daartoe noodzakelijke maatregelen. De Woonbond heeft er al herhaaldelijk op aangedrongen de bezuiniging op de huurtoeslaguitgaven terug te draaien, die in 2004 werd geïntroduceerd. Dat terugdraaien is precies de maatregel die nodig is om ervoor te zorgen dat de koopkrachtontwikkeling van lage inkomens in 2009 in de pas loopt met de gemiddelde koopkrachtontwikkeling. Door de bezuiniging op de huurtoeslaguitgaven die in 2004 werd geïntroduceerd wordt elke huurtoeslagontvanger momenteel met 17,05 euro per maand gekort.

Uit CPB-cijfers (Macro Economische Verkenning) blijkt dat grote groepen huishoudens met een laag inkomen er in 2009 op achteruit dreigen te gaan. Dat zijn met name de werknemers met een inkomen dat onder de 175% van het minimumloon ligt, uitkeringsgerechtigden en een deel van de 65-plussers. Die mindere koopkracht voor de lagere inkomens doet zich voor ondanks de gematigde huurontwikkeling. Voor de jaarlijkse huurverhoging geldt in 2009 dat de huren met ten hoogste het inflatiepercentage mogen worden opgetrokken. Dat maakt het mogelijk dat het inkomen van de meeste Nederlanders in 2009 waarschijnlijk iets sterker stijgt dan het inflatiepercentage.

Een extra reden om de korting op de huurtoeslag ongedaan te maken is dat het kabinet van plan is te bezuinigen op de aftrekmogelijkheden voor buitengewone uitgaven. Door het verdwijnen van die aftrekmogelijkheden hebben mensen minder recht op huurtoeslag, wat in 2009 een bezuiniging oplevert van 55 miljoen voor het Rijk. Ook die maatregel gaat weer ten koste van koopkracht van de lagere inkomens. De helft van alle huishoudens maakt gebruik van deze aftrekmogelijkheid.

Voor de betaalbaarheid van het huren worden de overige woonlasten steeds belangrijker. De gemeentelijke belastingen stijgen meer dan de inflatie en hetzelfde geldt voor de energieprijzen, die de komende jaren sterk zullen blijven stijgen. Door een op de woningcorporaties toegespitste benadering zijn goede resultaten te behalen. Uitgangspunt daarbij is dat er fors wordt geïnvesteerd in energiebesparing en dat er afspraken worden gemaakt met de lokale huurdersorganisaties om zo het draagvlak onder huurders te vergroten. Gewaarborgd moet zijn dat besparingsmaatregelen tot lagere woonlasten leiden. De Woonbond wil met minister Vogelaar en Aedes een ‘convenant’ sluiten om te komen tot een forse energiebesparing in de corporatiesector.

Over het convenant energiebesparing wordt al geruime tijd onderhandeld. Naar verwachting zal minister Vogelaar het 10 oktober tekenen op het Woonbondsymposium ‘Dag van de energie’.

V08.1333.PR
Amsterdam, 15 september 2008