Huuralarm

14-12-2012Woonbond en FNV Bouw luiden noodklok over huurbeleid

Huurders en bouwbond FNV Bouw luiden dinsdag 18 december om 12.30 uur op het Plein in Den Haag gezamenlijk de noodklok over het huurbeleid. Bij minister Blok en leden van de Eerste Kamer, die de plannen komende week bespreken, wordt gepleit voor investeren, in plaats van een verhuurdersheffing die bij de huurder op het bordje komt.

“Investeren is een oplossing die alleen maar winnaars kent,” stelt Woonbond-directeur Ronald Paping. “Wonen blijft betaalbaar, de bouw kan aan het werk en minister Blok krijgt het geld dat hij nodig heeft.”

www.actiehuuralarm.nl

Het kabinet wil vanaf 2013 een verhuurdersheffing invoeren. Volgend jaar bedraagt de heffing 50 miljoen, maar hij moet oplopen naar jaarlijks 2 miljard euro per 2017.

Volgens de Woonbond komt dit linksom of rechtsom op het bordje van de huurder. De Tweede Kamer is al akkoord met een heffing van 800 miljoen als onderdeel van het Belastingplan 2013. De Eerste Kamer buigt zich dinsdag over de heffing.

De heffing leidt behalve tot extra huurverhoging ook tot minder nieuwbouw, onderhoud, renovatie en energiebesparende maatregelen. “Daarom treft dit niet alleen huurders en woningzoekenden, maar ook de bouw,” stelt Charley Ramdas, vice-voorzitter van FNV Bouw. “Bouwplannen worden nu al stopgezet door de dreigende verhuurdersheffing. Per week worden 250 bouwvakkers werkloos. Keer dit tij door verhuurders te laten investeren. Dankzij de belastingopbrengst die voortvloeit uit die investeringen, komt minister Blok dan evengoed aan het geld dat hij nodig heeft.”

De Woonbond, die ruim 900 huurdersverenigingen en -commissies met 1,5 miljoen leden vertegenwoordigt, lanceerde onlangs de campagne ‘Huuralarm’. In de eerste dagen ondertekenden al ruim 10.000 mensen een petitie die oproept op om huren betaalbaar te houden en de woningmarkt uit het slop te trekken.

De noodklok wordt dinsdag 18 december 12:30 uur geluid op het Plein in Den Haag. Aanwezig zijn delegaties van de Woonbond en FNV Bouw met protestborden en een noodklok; woordvoerders van partijen in de Eerste Kamer; en minister Blok van Wonen (de laatste zeer waarschijnlijk.)

Welke partij is de beste voor huurders?

WOONBONDPERSBERICHT

De Woonbond publiceert vandaag een overzicht van de woonparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van 11 politieke partijen. Op de Woonbondsite staat ook een online poll waar bezoekers kunnen stemmen op de partij die volgens haar of hem het beste is voor huurders. Op vrijdagmiddag 7 september houdt de Woonbond in Utrecht ‘Het grote huurdebat’.
De afgelopen jaren kwam er voor huurders weinig goed nieuws uit politiek Den Haag. Kortingen op de huurtoeslag, de Europese inkomensnorm, Donnerpunten en extra huurverhogingen voor middeninkomens (gluurverhogingen) betekenden allemaal nieuwe problemen voor huurders. Een klein lichtpunt was de herziening van de woningwet, na vijftien jaar voorbereiding, waarbij de zeggenschap van huurders en het toezicht op corporaties zijn verbeterd.
De grote vraag is natuurlijk wat een nieuwe regering voor huurders in petto heeft. Dat weten we natuurlijk pas over een aantal maanden, maar we hebben natuurlijk wel de verkiezingsprogramma’s. Op het moment dat we dit overzicht publiceren zijn nog niet alle verkiezingsprogramma’s definitief. D66 en VVD houden hun congressen pas op 25 augustus. De doorrekening door het Centraal Planbureau van alle programma’s wordt op 27 augustus geleverd.
Wat hebben de partijen huurders te bieden?
De meeste partijen willen een aanpassing van het huurprijsbeleid richting meer marktconforme huren. De definitie daarvan verschilt echter. De VVD wil 3% boven inflatie, het CDA wil “richting werkelijke huurwaarde” en bij D66 bepaalt het “woongenot de huurwaarde”. PvdA  en ChristenUnie kiezen voor de huursombenadering, maar bij de PvdA is de ruimte 1% boven inflatie en bij ChristenUnie 2%. SP en PVV willen inflatievolgend huurbeleid. PvdA en SP willen de Donnerpunten terugdraaien. De PvdA wil de Europese inkomenseis van 34.000 euro verhogen, de SP wil deze inkomenseis aanpakken.
Vrijwel alle partijen kiezen voor inkomensafhankelijke huren. De VVD spreekt zich expliciet uit voor de extra huurverhogingen van 1% en 5%, maar ook D66, SGP, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen een huurverhoging voor hogere inkomens, zonder precies te omschrijven op welke manier. SP, PVV en 50 Plus willen de gluurverhoging terugdraaien.
Veel partijen vinden dat de rol van de corporaties moet worden beperkt, maar de concrete voorstellen lopen sterk uiteen. Het CDA wil de grootte van corporaties afstemmen op de ‘menselijke maat’, D66, PVV en PvdA willen dat corporaties terugkeren naar hun kerntaak, bij GroenLinks mogen de corporaties alleen activiteiten ontplooien gerelateerd aan hun sociale doelstellingen en de Partij voor de Dieren wil de privatisering van de corporaties terugdraaien en grote corporaties splitsen. De SP wil grote corporaties die slecht presteren kunnen opknippen en een investeringspakket voor de bouw van goedkope huurwoningen in ruil voor afrekenbare afspraken met de corporaties. De VVD wil de corporatiesector in vijf tot tien jaar halveren door op grote schaal woningen te verkopen, waarbij huurders het eerste recht op koop hebben.
Andere partijen zien het kooprecht anders. PvdA en GroenLinks willen wel de mogelijkheid tot verkoop aan de zittende huurder maar geen verkoopplicht. De SP wil dat corporaties terughoudender worden met verkoop en de ChristenUnie wil geen kooprecht maar wel kopen door zittende huurders stimuleren.
Vrijwel alle partijen willen energiebesparing stimuleren, maar verschillen in hun aanpak.
Woningmarktakkoord Wonen 4.0, dat de Woonbond in mei sloot met Aedes (koepel van woningcorporaties), Vereniging Eigen Huis en de vereniging van makelaars, wordt door D66 en GroenLinks expliciet onderschreven. De ChristenUnie noemt het wel, maar kiest voor een andere oplossing. Andere partijen noemen het akkoord niet in hun programma.
Poll en debat
Vanaf vandaag kan iedereen in de Woonbond online poll stemmen op de partij die volgens haar of hem het beste is voor huurders.
Aan de vooravond van de verkiezingen houdt de Woonbond op vrijdagmiddag 7 september in Utrecht een groot verkiezingsdebat onder leiding van publicist en presentator Pieter Hilhorst. Hij zal in drie ronden de woordvoerders van de grootste partijen het vuur aan de schenen leggen. Voorafgaand aan het debat zal hij de vier ondertekenaars interviewen van het in mei gesloten akkoord voor de woningmarkt Wonen 4.0: Ronald Paping (Woonbond), Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis), Marc Calon (Aedes) en Ger Hukker (NVM). 

Gluurverhoging voor 2012 van de baan

Woonbondpersbericht

Gluurverhoging voor 2012 van de baan

Het is minister Spies niet gelukt om het wetsvoorstel dat een extra huurverhoging van 5% mogelijk maakt voor inkomens vanaf 43 duizend euro (de gluurverhoging) door het parlement te loodsen. Het voorstel moet nog steeds besproken worden in de Eerste Kamer, die deze week met reces is gegaan. De minister geeft in een brief aan de Tweede Kamer nu aan dat ze er naar streeft het wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2013 in werking te laten treden.

Dit uitstel betekent in de praktijk dat extra huurverhogingen niet mogelijk zijn voor 1 juli 2013. Huurverhogingen per 1 januari zijn wettelijk onmogelijk omdat verhuurders maar een keer per jaar een huurverhoging door mogen voeren. De laatste huurverhoging (2,3%) dateert van 1 juli 2012.

Woonbond fel tegen gluurverhoging De Woonbond is fel gekant tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging omdat er voor mensen met een bescheiden middeninkomen nauwelijks alternatieven zijn op de koopmarkt of in de vrije sector. Het doel dat het kabinet met deze huurverhoging nastreeft – de doorstroming op gang brengen – komt door de extra huurverhoging geen stap dichterbij. Daarnaast betekent de huurverhoging een forse inbreuk op de privacy van huurders, omdat de Belastingdienst daarvoor inkomensgegevens aan verhuurders moet verstrekken. Tenslotte is de gluurverhoging een botte, willekeurige maatregel die zal leiden tot ongewenst strategisch gedrag. De acties en inhoudelijke argumenten van de Woonbond en anderen hebben ertoe geleid dat de gluurverhoging dit jaar niet zal worden ingevoerd.

Uitstel biedt kansen voor beter huurbeleid Het uitstel betekent dat een grote groep huurders niet geconfronteerd wordt met zeer forse huurverhoging. Maar bovendien biedt het de mogelijkheid om na de verkiezingen te kiezen voor een ander huurbeleid. Woonbonddirecteur Ronald Paping: “De Woonbond heeft duidelijke ideeën over een beter en socialer huurbeleid voor de komende jaren; ideeën die in lijn zijn met het breed gedragen woningmarktplan voor de langere termijn Wonen 4.0. Door de huursombenadering met een maximale stijging van 1% boven inflatie (inclusief het effect van nieuwe verhuringen) wordt de verhouding tussen huurprijs en kwaliteit verbeterd en de doorstroming bevorderd.”

Twee soorten gluurverhoging Na het zomerreces behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat de 1 % extra huurverhoging voor inkomens tussen 33 en 43 duizend euro regelt. Het voorstel over de 5% extra huurverhoging voor hogere inkomens is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft daar nog niet over gestemd. Dit wil de senaat pas doen als er meer bekend is over de andere ‘gluurverhogingswet’ van 1%.

Ook economen kritisch over effect Ook het economisch bureau van de ING liet zich deze week kritisch uit over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er wonen 600 duizend mensen die meer dan 33 duizend euro verdienen in een sociale huurwoning. Maar voor die groep zijn er op de markt slechts 93 duizend betaalbare koopwoningen beschikbaar, aldus ING. Gevolg zal zijn dat ‘scheefwoners’ meer huur gaan betalen, maar tegelijkertijd gewoon in hun woning blijven zitten.

Amsterdam, 11 juli 2012

Rechthebbenden vragen geen huurtoeslag

    Rechthebbenden vragen geen huurtoeslag

Bijna een vijfde van de rechthebbenden maakt nog steeds geen gebruik van de huurtoeslag. Dat blijkt uit het rapport Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen door de Stichting Economisch Onderzoek (SEO).Het gebruik van de huurtoeslag neemt wel langzaam toe. Van de huishoudens die in 2003 recht hadden op huurtoeslag, maakte 27 procent er nog geen gebruik van. De recentste cijfers (2009) wijzen uit dat die groep nu geslonken is tot 18 procent.
Niet gebruik onder rechthebbenden van de zorgtoeslag is 17 procent en de langdurigheidstoeslag 60 procent. De SEO onderzocht ook wie die niet-gebruikers zijn. Ten eerste maken werkenden vaker geen gebruik van toeslagregelingen dan gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden. Opvallend is het relatief hoge niet-gebruik onder zelfstandigen (zo’n 32 procent).
Misschien denken deze mensen dat ze geen recht hebben op huurtoeslag omdat ze een eigen bedrijf hebben, stellen de onderzoekers. Daarnaast maken vooral jongeren onder de 25 jaar, mensen in loondienst en mensen met een relatief hoog vermogen (van meer dan € 10.000,-, maar dat wel lager is dan de gehanteerde vermogensgrens), geen gebruik van de huurtoeslag. Waarom doen ze dat niet? vroegen de onderzoekers zich af. Om zeer uiteenlopende redenen. Sommige mensen kennen de regelingen niet. Anderen denken er niet voor in aanmerking te komen. Er zijn ook mensen die niet aanvragen omdat zij bang zijn voor de financiële gevolgen van een verkeerde inschatting van hun inkomen. Liever dan het riskeren van achteraf een grote som geld terug te moeten betalen, vragen ze de toeslag helemaal niet aan.
Tot slot zijn er ook mensen die te veel problemen hebben om regelingen aan te vragen en die de regie over hun leven (en financiële administratie) zijn verloren. Het SEO onderzoek is momenteel onderdeel van de besprekingen over de Wet op de Zorgtoeslag in de Eerste Kamer.

Bron: Woonbondig


 

Woonbond persbericht

Woonbondpersbericht
Rechter verbiedt uitvoering gluurverhoging

De rechtbank in Den Haag heeft de Belastingdienst opgedragen per direct te stoppen met het verstrekken van inkomensindicaties aan verhuurders. Daarmee is de invoering van 5% extra huurverhoging per 1 juli 2012 praktisch onmogelijk geworden, temeer daar er toch al gigantische uitvoeringsproblemen zijn. Woonbonddirecteur Ronald Paping reageert verheugd op het vonnis: ‘Het schenden van de privacy van bijna alle huurders in Nederland moet direct stoppen.’

Volgens Paping is de uitspraak van de rechter een direct gevolg van de manier waarop deze wetgeving erdoor is gejaagd. ‘Minister Spies had zo’n haast met het invoeren van de extra huurverhoging dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldig proces. Dat heeft de rechter nu terecht afgestraft.’ Door de uitspraak van de rechter zijn alle verstrekte inkomensindicaties onwettig geworden en mag de belastingdienst geen nieuwe indicaties verstrekken voor de wet van kracht is.

De Woonbond verzet zich ertegen dat er een extra huurverhoging wordt mogelijk gemaakt met een maatregel die te koste gaat van de privacy en die niet het beoogde resultaat oplevert. De gluurverhoging leidt niet tot doorstroming. Het is een botte en ongenuanceerde maatregel die ten koste gaat van de koopkracht van 400.000 huishoudens, waarvan slechts een klein deel scheef woont. Paping: ‘De Woonbond heeft een goed alternatief voor dit plan om de doorstroming te bevorderen, de zogenaamde huursombenadering. We hopen dat Spies na deze uitspraak daarover wil praten met ons.’

De rechter heeft de verstrekking van inkomensindicaties verboden omdat het een grove inbreuk van de privacy van huurders is, die niet op wetgeving is gebaseerd. Pas als de wet in werking is getreden mag de Belastingdienst de gegevens weer gaan verstrekken aan verhuurders.

Archief