Energieconvenant voor de corporatiesector

Vrijdag 10 oktober zetten de Woonbond, Aedes en de ministers van VROM en WWI hun handtekeningen onder het Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Dat maakt het mogelijk een aantal zeer ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing te realiseren.

Minister Vogelaar (WWI) komt voor de ondertekening naar de Reehorst in Ede, waar de Woonbond een symposium houdt over energiebesparing. Voor Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporatie ondertekent bestuursvoorzitter mr. W.D. van Leeuwen en voor de Woonbond ondertekent voorzitter drs. J. Laurier.
U bent van harte welkom om bij de ondertekening van het Convenant Energiebesparing aanwezig te zijn.

Het programmaonderdeel van de ondertekening staat onder leiding van Woonbonddirecteur Ronald Paping en is gepland tussen 15.30 uur en 16.00 uur. Na afloop is er uiteraard de mogelijkheid om interviews af te nemen.

Het adres van de Reehorst is: Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede.

In het convenant staan concrete afspraken over energiebesparing in de corporatiesector, gekoppeld aan de woonlastenontwikkeling. Op lokaal niveau zullen vervolgens afspraken over energiebesparende maatregelen worden gemaakt door huurdersorganisaties en de corporaties.
Door deze unieke aanpak kan een forse energiebesparing in de corporatiesector gerealiseerd worden die gevolgen heeft voor 2,4 miljoen hurende huishoudens, oftewel 35 procent van de totale woningvoorraad.

V08.1459.PR
Amsterdam, 3 oktober 2008

Persbericht Woonbond: Woonbond vraagt aandacht laagste inkomens

De koopkracht van huishoudens met een laag inkomen gaat erop achteruit. Het kabinet doet onvoldoende om dit probleem te tackelen. Het ontbreekt in de miljoenennota 2009 aan de daartoe noodzakelijke maatregelen. De Woonbond heeft er al herhaaldelijk op aangedrongen de bezuiniging op de huurtoeslaguitgaven terug te draaien, die in 2004 werd geïntroduceerd. Dat terugdraaien is precies de maatregel die nodig is om ervoor te zorgen dat de koopkrachtontwikkeling van lage inkomens in 2009 in de pas loopt met de gemiddelde koopkrachtontwikkeling. Door de bezuiniging op de huurtoeslaguitgaven die in 2004 werd geïntroduceerd wordt elke huurtoeslagontvanger momenteel met 17,05 euro per maand gekort.

Uit CPB-cijfers (Macro Economische Verkenning) blijkt dat grote groepen huishoudens met een laag inkomen er in 2009 op achteruit dreigen te gaan. Dat zijn met name de werknemers met een inkomen dat onder de 175% van het minimumloon ligt, uitkeringsgerechtigden en een deel van de 65-plussers. Die mindere koopkracht voor de lagere inkomens doet zich voor ondanks de gematigde huurontwikkeling. Voor de jaarlijkse huurverhoging geldt in 2009 dat de huren met ten hoogste het inflatiepercentage mogen worden opgetrokken. Dat maakt het mogelijk dat het inkomen van de meeste Nederlanders in 2009 waarschijnlijk iets sterker stijgt dan het inflatiepercentage.

Een extra reden om de korting op de huurtoeslag ongedaan te maken is dat het kabinet van plan is te bezuinigen op de aftrekmogelijkheden voor buitengewone uitgaven. Door het verdwijnen van die aftrekmogelijkheden hebben mensen minder recht op huurtoeslag, wat in 2009 een bezuiniging oplevert van 55 miljoen voor het Rijk. Ook die maatregel gaat weer ten koste van koopkracht van de lagere inkomens. De helft van alle huishoudens maakt gebruik van deze aftrekmogelijkheid.

Voor de betaalbaarheid van het huren worden de overige woonlasten steeds belangrijker. De gemeentelijke belastingen stijgen meer dan de inflatie en hetzelfde geldt voor de energieprijzen, die de komende jaren sterk zullen blijven stijgen. Door een op de woningcorporaties toegespitste benadering zijn goede resultaten te behalen. Uitgangspunt daarbij is dat er fors wordt geïnvesteerd in energiebesparing en dat er afspraken worden gemaakt met de lokale huurdersorganisaties om zo het draagvlak onder huurders te vergroten. Gewaarborgd moet zijn dat besparingsmaatregelen tot lagere woonlasten leiden. De Woonbond wil met minister Vogelaar en Aedes een ‘convenant’ sluiten om te komen tot een forse energiebesparing in de corporatiesector.

Over het convenant energiebesparing wordt al geruime tijd onderhandeld. Naar verwachting zal minister Vogelaar het 10 oktober tekenen op het Woonbondsymposium ‘Dag van de energie’.

V08.1333.PR
Amsterdam, 15 september 2008

Woonbond zeer bezorgd over terugvordering huurtoeslag

De Woonbond maakt zich grote zorgen over de aankondiging van de Belastingdienst om bijna 200 miljoen aan te veel uitgekeerde huurtoeslag over 2006 terug te gaan vorderen. De Woonbond vreest dat veel huishoudens daardoor in ernstige financiële problemen komen en eist van de Belastingdienst dat die zich tot het uiterste inspant om dit te voorkomen.

Eind juni werd duidelijk dat zo’n 320.000 huurders in 2006 een te hoog voorschot (gemiddeld 600 euro) hebben gekregen. Bij 70.000 huurders gaat het om meer dan 1.000 euro. Dat kan nog meer worden, omdat de fiscus nog niet voor iedereen de definitieve hoogte van de toeslag heeft vastgesteld. In totaal werd het huurtoeslagbudget van twee miljard in 2006 met 300 miljoen overschreden. Hiervan blijkt bijna 200 miljoen terug te voeren op te hoog vastgestelde voorschotten. ‘Huurders mogen in geen geval de dupe worden van de steken die de Belastingdienst keer op keer laat vallen, dit keer op een wel zeer schrijnende manier’, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. De Woonbond heeft de Belastingdienst in een brief om opheldering en maatregelen gevraagd (zie voor de inhoud www.woonbond.nl). De bond verlangt van de fiscus in ieder geval dat ze uit eigen beweging zeer soepele betalingsregelingen aanbiedt die rekening houden met de draagkracht van de gedupeerden. In geen geval mag de Belastingdienst invorderingsrente in rekening brengen of het terug te vorderen bedrag verrekenen met de huidige of toekomstige huurtoeslag. De Woonbond wil bovendien dat de fiscus wacht met het versturen van de definitieve beschikkingen totdat glashelder is hoe de betalingsregeling eruit gaat zien. Ook moet de Belastingdienst een speciaal meldpunt instellen.

Sinds de Belastingdienst in 2006 de uitvoering van de huurtoeslagregeling overnam van het ministerie van VROM doen zich grote problemen voor. De fiscus blijkt totaal niet berekend te zijn op deze extra taak. Honderdduizenden huurders hebben tot op de dag van vandaag geen definitieve beschikking over de huurtoeslag in 2006. Ook de beschikkingen over 2007 laten op zich wachten. Eén van de grootste bottlenecks zit in de verandering van de systematiek, waarbij het inkomen op grond waarvan de huurtoeslag wordt berekend, moet worden geschat. Dat blijkt in de praktijk tot veel onduidelijkheden en onjuiste voorschotten te leiden. Toen VROM de regeling nog uitvoerde werd de huurtoeslag gebaseerd op het inkomen van het jaar ervoor, waardoor de huurtoeslag veel preciezer kon worden berekend.
De Woonbond wil dat de systematiek waarbij huurders zelf de gegevens moeten leveren voor de huurtoeslagaanvraag, opnieuw ter discussie wordt gesteld. De verhuurders leverden de huurgegevens. Als de hoogte van de toeslag eenmaal was vastgesteld en er geen wijzigingen waren, werd de toeslag automatisch gecontinueerd. Dat systeem bleek in de praktijk prima te werken.

V08.1044.PR
Amsterdam, 1 juli 2008

Woonbond wil extra maatregelen voor koopkrachtbehoud minima

De Woonbond heeft een dringende oproep gedaan aan het kabinet en de Tweede Kamer om dreigend koopkrachtverlies voor huishoudens met de laagste inkomen ongedaan te maken. Het schrappen van de voorgestelde BTW-verhoging is volgens de Woonbond onvoldoende. De beste manier om de laagste inkomens te ontzien is de huurtoeslagregeling te verbeteren. Dat kan door de korting op de huurtoeslag van momenteel € 17,05 per maand af te schaffen.

Uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de koopkrachtontwikkeling voor 2008 en 2009 niet rooskleurig is. De gemiddelde koopkracht daalt in 2008 licht en groeit in 2009 maar heel beperkt (0,25%). Voor huishoudens met lagere inkomens ziet het koopkrachtbeeld er nog somberder uit. Zowel voor 2008 als 2009 is er voor hen sprake van koopkrachtdaling. Uit navraag bij het CPB is de Woonbond gebleken dat de koopkrachtdaling in 2009 voor minima en uitkeringsgerechtigden gemiddeld zelfs 1% bedraagt.

Het koopkrachtverlies in 2009 kan voor veel huishoudens worden voorkomen door een generieke maatregel, namelijk het achterwege laten van de BTW-verhoging van 19% naar 20%. Bijkomend positief effect is dat de inflatoire druk op de economie niet verder wordt vergroot. De Woonbond pleit echter ook voor gerichte maatregelen om de koopkracht van de huishoudens met lagere inkomens in ieder geval op peil te houden. Ook bij het niet doorgaan van de BTW-verhoging blijft een groot aantal minima er namelijk fors in koopkracht op achteruitgaan.

Het beste instrument hiervoor is volgens de Woonbond het verbeteren van de huurtoeslagregeling. De afgelopen jaren zijn veel huurders met lage inkomens er door de stijgende huren en de bezuiniging op de huurtoeslag fors op achteruitgegaan. Specifiek denkt de Woonbond aan het ongedaan maken van de korting van de huurtoeslag van op dit moment € 17,05 per maand. Deze korting is de Woonbond, andere maatschappelijke organisaties en vele politici al jarenlang een doorn in het oog. Door het schrappen ervan zal de koopkracht voor huurtoeslagontvangers gemiddeld 1,4% tot 1,9% hoger uitpakken. De totale kosten bedragen ongeveer € 200 miljoen en kunnen worden gefinancierd uit de gelden in de zogenaamde koopkrachtenveloppe die het kabinet in het Coalitieakkoord heeft gereserveerd voor onder andere de verbetering van de zorg- en huurtoeslag. Het Woonbondvoorstel past dan ook prima in het kabinetsbeleid.
V08.1024.PR
25 juni 2008