Er zit geld in je huurhuis

Slechte isolatie leidt tot drie keer hoger gasverbruik

Het gasverbruik ligt bij een slecht geïsoleerd huis drie keer hoger dan bij een goed geïsoleerd huis. Dat scheelt per jaar 975 euro aan stookkosten. Om dit aan te pakken, roept de Woonbond huurders op om samen met verhuurders aan de slag te gaan met het beter isoleren van woningen. Vandaag start de campagne ‘Er zit geld in samen isoleren’ waarbij de Woonbond groepen huurders inspireert en ondersteunt om samen met verhuurders energiebesparende maatregelen te nemen.


Gratis professionele ondersteuning
Huurders worden in de campagne aangespoord deze zomer te gebruiken om met andere bewoners te overleggen en ideeën te ontwikkelen om samen energie te besparen. Vervolgens kunnen huurders met een plan naar de verhuurder stappen. Veel huurders weten niet goed wat de mogelijkheden zijn en hoe je de verhuurder zover krijgt dat hij meewerkt. Daarom biedt de Woonbond serieuze bewonersgroepen gratis professionele ondersteuning.

Energiecoaches van de Woonbond
De Woonbond-energiecoaches worden steeds vaker door corporaties ingeschakeld om huurders te informeren of over de streep te trekken bij renovatieplannen met energiebesparende maatregelen. Sommige coaches hebben zelfs een belangrijke rol bij het maken van prestatieafspraken over energie tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Daarnaast maken zij websites, facebookpagina’s, diverse publicaties, doen huisbezoeken, flyeren op evenementen en geven voorlichting op beurzen. Schakel een Energiecoach van de Woonbond in!

100ste bezoek van de Energiebus

In mei vond het 100ste bezoek van de Energiebus plaats. De Energiebus is een initiatief van de Woonbond om energiebesparende maatregelen aan woningen snel en duidelijk in kaart te brengen. Aan het eind van de dag levert dit een concreet plan op voor energiebesparing. De meeste bezoeken leverde toezeggingen of concrete afspraken over energiebesparing met de verhuurder op. In sommige gevallen leidde het bezoek van de Energiebus zelfs tot energiebesparende renovaties, zoals in onder meer Haastrecht, Huizen, Zeist en Zwolle.

Woonbond tegen het overboord gooien puntenstelsel

Woonbond tegen overboord gooien puntenstelsel

De Woonbond is fel tegen het overboord gooien van het puntenstelsel dat de maximum huurprijs bepaalt. Op verzoek van minister Blok berekende het Economisch instituut voor de Bouw (EIB)) het effect van het afschaffen van het puntensysteem voor tot huurwoningen omgebouwde lege kantoorpanden. Dit betekent niet alleen een ernstige aantasting van de huurbescherming, nu blijkt dat het ook amper extra woningen oplevert.

Er is ook gekeken naar de effecten van het niet laten gelden van de verhuurdersheffing voor dit type woningen. De voorstellen komen uit een motie van de Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD en werden door andere Kamerfracties met scepsis beoordeeld. De maatregelen leveren hooguit 550 woningen per jaar op, waarvan een belangrijk deel komt doordat er geen verhuurdersheffing over deze woningen wordt betaald. De Woonbond is voorstander van het ombouwen van kantoorpanden tot huurwoningen, maar dat kan prima zonder het puntenstelsel voor deze groep huurders overboord te gooien. Dit levert amper extra woningen op en legt een bom onder de huurbescherming. Stelt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond.

Op deze manier komen mensen noodgedwongen in een snel omgebouwde woning terecht, zonder dat de prijs-kwaliteit verhouding wettelijk gewaarborgd is, aldus Paping. Woningzoekenden die de woningen in omgebouwde kantoorpanden gaan huren zijn gewoon huurders, en horen dezelfde rechten te hebben als andere huurders. Het is absurd om deze groep niet dezelfde wettelijke bescherming tegen gigantische huurprijzen te geven. Volgens de Woonbond toont het rapport aan dat het uitsluiten van deze woningen van het puntensysteem, vrijwel niets oplevert.

Wel helpt een vrijstelling voor de verhuurdersheffing, als die niet leidt tot een hogere heffing op andere huurwoningen. De woonbond is voor het afschaffen van de verhuurdersheffing, en het invoeren van een investeringsplicht voor verhuurders. Paping:  In plaats van een heffing te betalen aan het Rijk, moeten verhuurders dan betaalbare huurwoningen bouwen. Dat zet pas echt zoden aan de dijk.

Actiedag voor meer banen

Actiedag voor meer koopkracht

Vrijdag, 1 mei 2015, organiseerde de FNV een actiedag ‘Koopkracht en echte Banen’. De stijgende huren hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een grote aantasting van de koopkracht van huurders. De Woonbond steunt daarom de oproep van de FNV en was ook aanwezig op de actiedag.

De huren stegen de afgelopen twee jaar gemiddeld bijna tien procent. De Woonbond maakt zich dan ook ernstige zorgen over de koopkracht bij veel huurders

‘Een steeds groter deel van het inkomen gaat naar het betalen van de huur.’ Zegt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. ‘Huurders zitten financieel in de knel.’ Eerder dit jaar stelde FNV-voorzitter Ton Heerts, tijdens een manifestatie in januari, ook al dat de koopkracht van werknemers die in een huurhuis wonen ernstig is aangetast door de huurstijgingen. Heerts: “Wij voeren campagne voor meer koopkracht. Dat betekent ook stoppen met die steeds maar doorgaande huurverhogingen, waardoor mensen soms al meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan wonen.”

De FNV en de Nederlandse Woonbond waarschuwen al jaren voor de dramatische gevolgen van het huurbeleid. Jaarlijks vreet de huurverhoging voor lagere inkomens ongeveer 1% koopkracht op.

Woonbond succes

Hogere inkomensgrens sociale huur

De Woonbond heeft vanaf de invoering van de inkomensgrens in 2011 voortdurend aandacht gevraagd voor de knelpunten die deze grens oplevert voor woningzoekenden met een bescheiden middeninkomen. Zij vallen tussen wal en schip. Hun inkomen is niet hoog genoeg om een hypotheek te krijgen of een woning in de vrije sector te kunnen huren, maar de sociale sector is voor hen ontoegankelijk geworden. Op diverse manieren vroegen we aandacht voor de problemen die dit oplevert. We riepen een speciaal meldpunt in het leven, boden de minister rapportages aan over de gevolgen, zochten persaandacht voor het onderwerp en lobbyden ook via de International Union of Tenants in Brussel voor een hogere grens.

Op 26 november 2013 sprak de Tweede Kamer zich in een motie uit voor het optrekken van de inkomensgrens. Voortaan moet 20% van de sociale woningvoorraad worden toegewezen aan bescheiden middeninkomens tot € 38.000 (prijspeil 2012). In dezelfde motie wordt geregeld dat minister Blok naar Brussel moet afreizen om te praten over verdere verruiming van de inkomensgrens naar € 43.000.

Gluurverhoging 2013 in strijd met de wet

De belastingdienst heeft in 2013 in strijd met de wet de inkomensgegevens van alle huurders gebruikt voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Dat is de conclusie van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek op verzoek van de Woon bond.

Minister Blok heeft naar aanleiding van het onderzoek van het CBP een nieuwe werkwijze in 2014 aangekondigd. Woonbonddirecteur Ronald Paping:  ‘Het verzoek van de Woonbond heeft dus geleid  tot concrete aanpassingen. maar de inkomensafhankelijke huurverhoging blijft een willekeurige en privacy schendende maatregel’ De Woonbond heeft voor de invoering van de ‘gluurverhoging’ herhaaldelijk aangegeven dat de wet in strijd is met de privacy wetgeving en buiten proportioneel.  De politiek heeft zich hier -naar nu blijkt ten onrechte- niets van aangetrokken. Er waren adviezen nodig van twee hoge colleges (CBP en de Ombudsman) om het kabinet te bewegen maatregelen te nemen. De belastingdienst heeft naar aanleiding van het onderzoek van het CBP aangegeven in 2014 alleen nog inkomensgegevens beschikbaar te stellen voor verhuurders die van te voren kenbaar hebben gemaakt dat zij de gluurverhoging willen doorvoeren. Vorig jaar werden de gegevens van alle huurders in Nederland ‘klaargezet’. Verder krijgen huurders in april bericht van de belastingdienst als hun verhuurder voor hun woonadres een indicatie over de inkomens- gegevens heeft gekregen. Zo worden huurders geïnformeerd dat hun gegevens aan de verhuurder zijn verstrekt. Veel huurders waren hier vorig jaar niet van op de hoogte. Het CPB zal controleren in hoeverre de belastingdienst met deze voor genomen handelwijze voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Privacy aantasting blijft bestaan

De Woonbond is blij dat er stappen zijn gezet om de privacy van huurders beter te waarborgen, maar betreurt dat het nog steeds mogelijk is dat huurders van huurwoningen in de vrijesector of van woningen waarvoor al de maximale huurprijs wordt betaald, onterecht worden geconfronteerd met gegevensuitwisseling en een gluurverhoging. Het CBP concludeert dat in 2013 ten minste 12 procent van de woningvoorraad niet in het bestand opgenomen had mogen worden. Omdat er geen registers bestaan van geliberaliseerde huurwoningen, is het voor de belastingdienst niet mogelijk deze categorie uit te sluiten. Huurders moeten dan zelf aan de bel trekken.

Bron: Woonbondig maart 2014

 

Archief